Maryna Delyusto PHRASEOLOGY OF THE UKRAINIAN DIALECTS SPREAD BETWEEN THE DNIESTER AND THE DANUBE RIVERS

Main Article Content

Abstract

Аbstract. Introduction. The information about the phraseological level of the Ukrainian
resettlement dialects spread in the area between the Dniester and the Danube rivers is still fragmentary
and insufficiently systematized, in particular regarding their areal relevance. In our opinion, dialectal
 
phenomena of phraseological level are very important for establishing the origin and dynamics of
dialects of modern Ukrainian language.
Purpose. The purpose of the analysis is to determine the types, areal relevance and heuristic
potential of phraseology of the Ukrainian resettlement dialects spread in the area between the Dniester
and the Danube rivers, existing in interfering conditions, to find out some results of language contacts on
this language level, preserved phrases – genetic markers and innovations, including transforms and
interferems.
Results. The author comes to the conclusion that transformations of genetic markers of
phraseological units take place in the field of form and meaning. They lead to the emergence of new
phrases, their variants, areal relevant both within the region and outside it. The process of
phraseologizing, the consolidation of a certain phenomenon in phraseology, contributes to the
preservation of archaic dialectal phenomena, dialectal features of maternal dialects.
Originality. In contrast to the descriptive, lexicographic and linguogeographical works of previous
researchers of Ukrainian dialects of this area (V. P. Drozdovsky, A. M. Mukan, A. O. Kolesnykov, the
author pays separate attention to the phraseological level.
Conclusion. Analysis of the phraseological level of the researched Ukrainian dialects forces us to
consider the concept of phraseological unit in a broad sense.
According to the study, the difference may be in the phraseological unit as a whole, as well as in its
meaning, form, and in the individual components of the phraseological unit – lexemes, word forms,
phrases.
Prospects for further explorations are associated with detailed purposeful study of the
phraseological level of these dialects through the integrated use of special program and dialect texts. It
will help to clarify the existing classification of the dialect form of the national language and to improve
the list of its phraseological units.

Article Details

Section
Статті

References

Аркушин Г. Л. Сказав, як два звʼязав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної

частини Волині. Люблін‒Луцьк, 2005. 177 с.

Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини.

Братислава : Словацьке педагогічне видавництво, 1990. 160 с.

Ващенко І. А. Фразеологічні одиниці в структурі діалектних словників південно-східних говорів

України. Культура народов Причерноморья. 2007. № 118. С. 130–133.

Венжинович Н. Ф. Фраземіка української літературної мови: когнітивний та

лінгвокультурологічний аспекти: дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / НАН України ; Інститут української

мови. Київ, 2018. 460 с.

Гартоване слово: постійні порівняння в говірках Нижньої Наддніпрянщини / Зібрав і впорядкував

В. А. Чабаненко. Запоріжжя, 1995. 164 с.

Глуховцева І. Я. Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця ХХ – початку ХХІ

століття. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 328 с.

 

Делюсто М. Українська наддунайська говірка : збірник діалектних текстів. Ізмаїл : СМИЛ, 2016.

с.

Демченко Н., Оловаренко О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення

радості в говірках Слобожанщини. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені

Івана Огієнка. Філологічні науки. 2019. Вип. 48. С. 107–110.

Дроздовський В. П. Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження

Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області) : дис. ... канд. філол.

наук : 661. Одеса, 1962. 473 с.

Івченко А. Матеріали до фразеологічного словника Харківщини. Збірник Харківського історикофілологічного товариства. Т. 1. Харків, 1993. С. 153–162.

Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. Харків : Фоліо,

304 с.

Коваленко Н. Д. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок. Кам’янецьПодільський : ТОВ «Рута», 2019. 412 с.

Коваленко Н. Д. Фразеологія в діалектному мовленні: ареальне варіювання і функціонування :

дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 / НАН України ; Інститут української мови. Київ, 2021. 444 с.

Колесников А. О. Атлас українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл : ІРБІС, 2016.

с.

Колесников А. О. Морфологія українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю : дис. … д-ра

філол. наук : 10.02.01 / НАН України ; Інститут української мови. Київ, 2015. 493 с.

Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка.

Ізмаїл : СМИЛ, 2015. 676 с.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. До ІV

Міжнародного з’їзду славістів. Одеса : Вид-во Одеського пед. ун-ту, 1958. 78 с.

Мукан А. М. Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості : дис. ... канд.

філол. наук : 661. Глухів, 1960. 291 с.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови:

етимологічний та етнолінгвістичний аспекти : монографія. Сімферополь : Доля, 2013. 600 с.

Словник українських говорів Одещини / гол. редактор О. І. Бондар. Одеса : ОНУ імені

І. І. Мечникова, 2011. 223 с.

Ткач Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку XX століття. Ч. 3 :

Буковинська фразеологія у міжмовних звʼязках та в загальноукраїнському контексті. Чернівці : Книги –

ХХІ, 2007. 252 с.

Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок

Донбасу. Вид. 6-е, доповн. й переробл. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 552 с.

Царьова І. В. Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок :

монографія. Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2015. 258 с.