Login or Register to make a submission.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Загальні відомості

Збірник наукових праць «Мовознавчий вісник» – фахове видання із філологічних наук, заснований у 2006 році, серійний номер – ІSSN 978-966-493-821-8.

У «Мовознавчому віснику» друкуємо оригінальні наукові статті й повідомлення проблемно-постановного та узагальнювального характеру, словникові матеріали, рецензії (на монографії, збірники статей і матеріали конференцій, журнали та словники), раніше не опубліковані й не надіслані в редакції інших наукових видань. Мова статей – усі слов’янські, англійська, німецька.

 

Редакційна політика щодо публікацій

Редакційна колегія фахового видання «Мовознавчий вісник» у своїй роботі послуговується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

Обов’язкові етапи роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією:

– перевірка дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

– внутрішнє рецензування статей та організація зовнішнього рецензування (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Автор / автори (не більше, ніж три) відповідальні за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних, зокрема й географічних, назв та інших відомостей. Журнал є відкритим джерелом інформації, тому рукопис не повинен містити заборонених до друку матеріалів.

Автори дають згоду на збирання та оброблення персональних даних для внесення їх у базу даних відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім поданих у статті, будуть використані тільки для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширені чи передані стороннім особам.

Автори-здобувачі наукового ступеня кандидата наук, аспіранти та магістри повинні вказати свого наукового керівника.

 

Вимоги до оформлення наукової статті

1. До розгляду приймаємо наукові статті обсягом 8–12 сторінок тексту; обсяг тексту може бути збільшений за погодженням із редакцією.

Формат аркуша А4, орієнтація книжкова, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см. Текст: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Якщо в статті використано інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

2. Структура наукової статті:

Рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт напівжирний. Визначити код УДК можна за цим покликанням: http://teacode/com/online/udc/).

Рядок 2 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери).

Рядок 3 – ініціали та прізвище автора (співавторів, шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (шрифт – грубий (напівжирний) курсив), кожен співавтор зазначає інформацію про себе з нового рядка, вирівнювання по центру.

Рядок 4 – електронна адреса автора / авторів.

Рядок 5 – ідентифікаційний номер Orcid автора / авторів.

Рядок 6анотація (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1). Обсяг анотації повинен бути не менше ніж 1200 знаків.

До публікації приймаємо рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно вона може бути побудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):

актуальність – актуальність дослідження;

мета – мета і завдання дослідження;

результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження;

перспективи – інформація про співвідносність отриманого результату з висновками інших учених, перспективи дослідження, напрями подальшої роботи.

Рядок 7 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1); які використовують для пошуку статті в електронних базах, а тому вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Рядок 8початок тексту наукової статті. Текст статті повинен містити такі елементи:

Актуальність, де висвітлено важливість дослідження, наявні проблеми та напрями їх розв’язання в контексті поставлених наукових завдань; окреслено неопрацьовані частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де представлено короткий аналіз результатів здобутків науковців із тематики наукової статті.

Мета дослідження, де зазначено мету й завдання наукового пошуку.

Матеріали і методи дослідження, де висвітлено основні методи і прийоми, застосовані в науковій статті.

Результати дослідження та їх обговорення, де з’ясовано основні отримані результати, подані в науковій статті (за потреби).

Висновки і перспективи, де зазначено конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків.

 

У кінці наукової статті подають Список використаних джерел (не менше ніж вісім джерел) у порядку згадування або в алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляють за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Покликання на літературні джерела в тексті наукової статті потрібно подавати у квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подають список використаних джерел англійською мовою (References), який формують за міжнародним стандартом АРА (необхідний під час розташування рукописів у зарубіжних базах). Цей стандарт використовують у США як стандарт оформлення статті (зокрема й бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американською психологічною асоціацією) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо використовувати покликання http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно зробити відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно із системою BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами (додаток 2).

Після списку літератури подають реферат (Abstract) статті англійською мовою обсягом 2000 і більше знаків. Якщо стаття написана англійською мовою, розширена анотація не потрібна.

Текст треба друкувати без переносів. Ілюстративний матеріал друкують курсивом, аналізовані одиниці в ілюстрованих реченнях – грубим курсивом. Скорочення на зразок і т. ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., І. Вихованець), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Черкаси, с. Гельмязів) - через нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Shift+Ctrl+ проміжок).

Якщо стаття містить шрифти, відмінні від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. У тексті потрібно розмежовувати тире і дефіс.

Копії таблиць, схем, малюнків, карт (обов’язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами у форматі RTF. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату. Таблиця повинна мати порядковий номер, його вказують зліва перед назвою таблиці. Назву таблиці розміщують над нею (кегль шрифту – 14, грубий (напівжирний), міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подають гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Ширина таблиць не більша ніж10,6 см. Кількість таблиць, схем, малюнків – 1-2.

Таблиця 1

Багатоаспектність членів речення

 

Члени речення

компонент

логічної фрази

компонент структурної

схеми речення

компонент семантичної структури речення

компонент актуального членування речення

 

Рисунок повинен бути згрупованим єдиним графічним об’єктом, мати номер і назву, указану поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунка має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

 

    
  
   
 

 

 

 

 

Рис. 1. Назва рисунка

 

Бібліографічні покликання в тексті беруть у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою, номери джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], [2, с. 54], [3, с. 25; 4, с. 189–217].

Лапки - «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”», поняття, семи – в одинарних лапках (‘ ’).

У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставлять знак авторського права, ініціали, прізвища авторів, рік (шрифт курсив 12 TimesNewRoman).

© С. М. Тронь, 2018

Примітки, список умовних скорочень подавати в кінці статті.

Матеріали надсилати в електронному вигляді (на диску) у редакторі Microsoft Word форматах *doc, *docx, *.rtf. разом із роздрукованим примірником (аркуш формату А-4). Сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті. В окремому файлі у форматі *.doc, *.rtf подають відомості про автора (див. додаток).

Автори без наукового ступеня повинні надати рецензію наукового керівника або витяг із засідання кафедри з рекомендацією до друку.

Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад: stattya_Martynova; vidomosti_ Martynova; recenziya_ Martynova; kvуtanciya_ Martynova.

Статтю підписує автор і подає до редакційної колегії (відповідальному за випуск збірника), надсилаючи на електронну адресу kumpl.kafedra@ukr.net

 

Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування й відхилення наукових статей. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.


Оплата

Вартість публікації наукової статті 40 грн. за сторінку.

Кошти за публікацію статті переказувати тільки після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку поштовим переказом на адресу, подану нижче.

Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

Розсилка збірника за рахунок коштів автора (авторів) через «Нову пошту».

 

Адреса для листування:

Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики,

ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,

бул. Шевченка,81, м. Черкаси, 18031.

Із приміткою (для Т. В. Щербини)

Тел.: 068-816-86-56

Еmail: Tanya_Bevz@i.ua

 

Набір статей триває до 15 березня.

 


Основні вимоги до Abstract

Мета й завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким викладом більшої за обсягом роботи, що має науковий характер. Авторське резюме може бути опубліковане самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) буде розміщене в англомовному блоці інформації про статтю; його завантажують на англомовній версії сайту журналу і подають для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (від 2000 знаків і більше)

ПІБ

Назва статті

-                                                  Проблема – Introduction

-                                                  Мета – Purpose

-                                                  Методи дослідження – Methods (за потреби)

-                                                  Основні результати дослідження – Results

-                                                  Наукова новизна результатів дослідження – Originality

-                                                  Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводити основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки й закономірності. Надавати перевагу новим результатам, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують наявні теорії, а також свідченням, що, на думку автора, мають практичне значення.

У висновках можуть бути викладені рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані в статті.

Відомості, подані в назві статті, не слід повторювати в тексті авторського резюме.

Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводять.

У тексті авторського резюме слід уживати прості синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, і застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою.

 

Додаток 1

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Фамилия, имя и отчество

Name and Surname

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи (навчання)

 

Назва статті

Название статьи

Article title

 

Серія збірника, до якої подається стаття

 

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

ORCID

 

Номер відділення "Нової пошти" для пересилання збірника

 

 

Я (Ми) ___________________________________________________________,

автор(и) статті ______________________________________________________ підтверджую(-ємо) своє бажання розмістити наукову статтю у збірнику наукових праць «Мовознавчий вісник, №____». Погоджуюсь із усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення й порядку подання матеріалів.

Даю(-ємо) згоду на збір і обробку персональних даних із метою включення їх у базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

Передаю(-ємо) редакційній колегії збірника наукових праць «Мовознавчий вісник» невиключні права на публікацію вказаної статті, яка з метою популяризації імен(і) автора(-ів) статті буде розміщена в наукометричних базах.

 

Дата                                                                                          підпис


Додаток 2

 

Приклади бібліографічного опису

 

Книга одного автора:

ДСТУ 8302:2015

Ярема С. На теми української наукової мови. Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2002. 44 с.

 

стандарт АРА

Iarema, S. (2002) Na temy` ukrayins`koyi naukovoyi movy` [On the topic of the Ukrainian scientific language]. Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka, 44 (in Ukr.)

 

Книга двох і більше авторів:

ДСТУ 8302:2015

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 494 с.

 

стандарт АРА

Uzzchenko, V. D., Uzzchenko, D. V. (2007) Frazeologiya suchasnoyi ukrayins`koyi movy` [The phraseology of modern Ukrainian language: teaching. manual]. Kyiv: Knowledge, 494 (in Ukr.)

 

Книги за редакцією:

ДСТУ 8302:2015

Сучасна українська літературна мова / за заг. ред. А. П. Грищенка. К. : Вища школа, 1997. 493 с.

 

стандартАРА

Grishchenko, A. P. (1997). Suchasna ukrayins`ka literaturna mova [Мodern Ukrainian literary language]. Kyiv: High School, 493 (in Ukr.)

 

Багатотомне видання, окремий том:

ДСТУ 8302:2015

Атлас української мови. В 3-х т. Т. 2. Волинь, Наддністрянщина і суміжні землі. К. : Наук. думка, 1988. 520 с.

 

стандарт АРА

Atlas ukrayinskoyi movy. (1988). 2. Volyn, Naddnistryanshchyna i sumizhni zemli Kyiv : Naukova Dumka, 520 (in Ukr.)

 

Статті з журналів:

ДСТУ 8302:2015

Прихода Я. Еволюція концепту Європа в українській публіцистиці. Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика, 2004. Вип. 25. С. 409–422.

 

стандарт АРА

Prihoda Y. (2004) Evolyuciya konceptu Yevropa v ukrayins`kij publicy`sty`ci [Evolution of the concept of Europe in Ukrainian journalism]. Bulletin of Lviv University. Series journalism (25), 409–422 (in Ukr.)

 

Збірники наукових праць

ДСТУ 8302:2015

Бондарко А. В. Проблемы и методы сопоставительного изучения грамматических категорий в словянских языках. Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов (Киев, сент. 1983 г.): сборник. М., 1983. С. 34–47.

 

стандарт АРА

Bondarko, A. V. (1983). Problems and Methods of Comparative Study of Grammatical Categories in Slavic Languages. Slavic linguistics. XI International Assembly of Slaves (Kyiv, sept. 1983.), 34–47 (in Russ.)

 

Тези доповідей, матеріали конференцій

ДСТУ 8302:2015

Калько М. І. Концептуалізація часу у творчості М. Семенка. Матеріали Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні напрями сучасної філології». Одеса, 2017. С. 81–84.

 

Кочерга Г. Мотиваційний потенціал суфіксації відіменних дієслів у контексті номінацій східнослов’янських писемних пам’яток XIV– XVII ст.: ономасіологічний аспект. Modern pnilological research : a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceeding. Tbilisi, 2018. S. 81–85.

 

стандарт АРА

Kalko, M. I. (2017) Konceptualizaciya chasu u tvorchosti M. Semenka [Conceptualization of time in the work of M. Semenko]. Proceedings of the International correspondence scientific-practical conference «Current directions of modern philology». (pp. 81–84). Odesa, 2017 (in Ukr.)

 

Kocherga G., (2018) Moty`vacijny`j potencial sufiksaciyi vidimenny`x diyesliv u konteksti nominacij sxidnoslov'yans`ky`x py`semny`x pam'yatok XIV– XVII st.: onomasiologichny`j aspekt [Motivational potential of suffixation of nominal verbs in the context of nominations of the East-Slavic written monuments of XIV–XVII centuries: onomasiological aspect]. Abstracts of Papers. Modern pnilological research : a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceeding. (pp. 81–85). Tbilisi (in Ukr.)

 

Дисертації, автореферати дисертацій:

ДСТУ 8302:2015

 

Шийка С. В. Народна географічна термінологія Ровенщини : дис. ...канд. філол. наук : 10.02.01 / Національна академія наук України. Київ. 2013. 288 с.

 

Магрицька І. Весільна лексика українських східнослобожанських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. Київ. 2000. 20 с.

 

стандарт АРА

Shyika, S. V. (2013). Narodna geografichna terminologiya Rovenshhy`ny` [The folk geographical terminology of Rivne]. Kyiv, 288.

 

Mahrytska, I. (2000). Vesilna leksyka ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok [Wedding vocabulary of Ukrainian east-slobozhansk patois]. National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. 20 s.

 

Електронні ресурси:

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf.

 

State Statistics Committee of Ukraine. Available at: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf.

 

 


 

Алгоритм оформлення блоку References:

2.1. Копіюємо ПОВНІСТЮ список джерел до блоку References, залишаючи описи латиницею без змін.

2.2. Транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації.

Українська транслітерація: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Російська транслітерація: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport

2.3. Перекладаємо описи кириличних джерел (заголовок статті та назву джерела) англійською мовою.

2.4. Редагуємо отримане посилання відповідно до стандарту АРА:

прибираємо спеціальні позначки в транслітерованому описі («//», «/», «-», « ; », « : »);

у квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті та назву джерела англійською мовою;

розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою;

виправляємо позначення сторінок (замість 12 s. пишемо 12 p.);

додаємо в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian].

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americаn Psychological Association Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929

Також див.: APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

Оформити цитування відповідно до стандарту АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

 

Зразки оформлення цитувань за стандартом АРА

Стаття у часопису:

ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

 

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

 

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 124–127. [in Ukrainian].

 

Книга:

ПІБ автора, назву книги та назву видавництва транслітерують. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подають у перекладі англійською мовою. Назву книги наводять також у перекладі англійською.

 

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Дисертація, автореферат дисертації:

Назву дисертації перекладають. Обов’язково вказують: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводять або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію її назви.

 

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

 

До прикладу:

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

 

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

 

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

 

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

 

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].