АНТРОПОНІМИ В СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Людмила ЛОНСЬКА

Abstract


Статтю присвячено лінгвостатистичному дослідженню антропонімів-чоловічих імен у структурі українських паремій. Визначено абсолютні й відносні частоти досліджуваних онімів. Сума абсолютних частот у 3-х підвибірках становить 245. З’ясовано, що найвищу частотність має ім’я Хома та його фонетико-словотвірні варіанти: Фома, Тома, Хомка (38; 15,5%). Досить уживаним в українських пареміях є ім’я Іван (Іванко, Івась, Йвась, Івашко), яке посідає друге місце за абсолютною частотою – 29 (11,8%). Із 58 онімів, ужитих у прислів’ях, лише 6 мають абсолюту частоту, вищу за 10; 18 антропонімів мають абсолютну частоту 1 (0,8%). Визначено й середню частоту трьох підвибірок (81,6) для обчислення відносної похибки, яка вказує на реальну вагу різних за величиною чисел. Розбіжність між числами в 2-ій підвибірці більша, ніж у 1-ій, а числа 3-ї підвибірки суттєво не відрізняються від середньої частоти (похибка третьої підвибірки – 0,15). Здійснено ранжирування отриманих частот, яке необхідне для подальших квантитативних досліджень, зокрема для знаходження коефіцієнта кореляції тощо. Установлено, що найнижчий (9,5) ранг мають варіанти з абсолютною частотою 1, найвищу – з абсолютною частотою 38 (58 ранг). Характеристика антропонімів засвідчує, що більшість із них не індивідуалізує особу, а має узагальнене значення: вказує на людину загалом, її риси, вдачу, поведінку, спосіб життя тощо. Більшість паремій побудована на фонетичних асоціаціях, де вибір імені зумовлений мікротекстом.


Keywords


антропонім, лінгвостатистика, вибірка, підвибірка, абсолютна частота, відносна частота, середня частота, відносна похибка, ранг, ранжирування, варіанта, індекс концентрації, індекс винятковості

References


Альтманн Г. Мода та істина в лінгвістиці / Г. Альтманн // Проблеми квантитативної лінгвістики. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 3–11.

Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Пасік. – К., 2000. – 18 с.

Божко І. С. Семантика антропоніма у складі фразеологічної одиниці : співставлення на матеріалі української, російської, французької, англійської та німецької мов / І. С. Божко // Мовознавство. – 2010. – № 2–3. – С. 41–44.

Степаненко В. В. Англійські фразеологізми, які мають у семантичній структурі власні імена / В. В. Степаненко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 4. – С. 58–63.

Доброльожа Г. Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій : [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа. – Режим доступу : eprints.zu.edu.ua /9968 /1/ Доброльожа1. pdf.

Заваринська І. Ф. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах / І. Ф. Заваринська : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17. – К, 2010. – 19 с.

Мороз О. А. Семантика та структура номінативних фразеологічних одиниць з компонентом «власне ім’я» / О. А. Мороз // Науковий часопис Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 353–360.

Мороз О. А. Власне ім’я як одиниця презентації національної дійсності / О. А. Мороз // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Вип. 14–15. – С. 141–147.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language