ТЕМПОРАЛЬНА КОНОТАЦІЯ ЯК ЧИННИК УТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ ЧАСУ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Алла Іванівна БОНДАРЕНКО

Abstract


У статті окреслено проблему вивчення тих видів конотації, які виникають завдяки текстово-дискурсивним відношенням в інтерсеміотичному просторі культури. Обґрунтовано необхідність пошуку асоціативних зв’язків лексико-семантичних одиниць, які співвідносяться зі світоглядними категоріями простору й часу, у світлі нових лінгвістичних парадигм. Уведено в науковий обіг поняття темпоральної конотації, здійснено пошук її мовних та дискурсивних механізмів. Як носії конотем часу вивчено біблійні слова-символи, утворені на основі загальних назв, а також онімів «Христос», «Марія», «Мойсей», «Іуда», «Пілат», «Голгофа» та ін. На прикладі імпліцитних маркерів художнього часу, структурованих за допомогою символіки Святого Письма, розкрито роль зазначеного різновиду конотації в побудові та реалізації аксіологічної функції словесних образів суспільно-історичного часу в поетичних текстах ХХ століття. Виявлено, що символи Біблії містять конотеми часу в семантичній структурі, оскільки їх асоціативно пов’язано із сакральною історією. Знайдено контекстуальні індикатори темпорально конотованих словесних одиниць. Розкрито роль вербального та історичного контекстів в актуалізації конотативної семантики темпоральності. Доведено, що темпоральна конотація утворюється завдяки діалогічним зв’язкам у середовищі лінгвокультури й закріплюється в мові як системі, набуваючи статусу узуальної. 


Keywords


темпоральна конотація; маркери художнього часу; словесний образ часу; функціонально-семантичне поле темпоральності; біблійна символіка; лінгвокультура

References


Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : [термінологічна енцик¬лопедія] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд : [монографія] / С. Я. Єрмоленко. – К. : НДІУ, 2007. – 444 с.

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика. Нариси : [монографія] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

Костомаров В. Г. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца ХХ века : [монография] / В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова. – СПб. : Златоуст, 2001. – 220 с.

Левицкий В. В. Семаcиология : [монография] / В. В. Левицкий. – Винница : Нова книга, 2012. – 680 с.

Бердяев Н. Судьба России / Николай Бердяев // Судьба России. Самопознание. – Ростов н / Д : Феникс, 1997. – С. 8–300.

Новий тлумачний словник української мови : [у трьох томах] : [укла¬дачі В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Аконіт, 2008. – Т. 1. – 926 с. ; Т. 2. – 928 с. ; Т. 3. – 862 с.

Словник української мови : [в 11-ти томах] ; [ред кол. : І. К. Білодід та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Словник символів культури України [за заг. редакцією В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка]. – К. : Міленіум, 2002. – 260 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Н. А. Фатеева. – М. : Агар, 2000. – 280 с.

Пустовіт Л. Словник української поезії другої половини ХХ століття: семантико-функціональний аспект : [монографія] / Любов Пустовіт. – К. : УНВЦ «Рідна мова», 2009. – 243 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language