ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Ганна Іванівна МАРТИНОВА

Abstract


У статті проаналізовано означальні прислівники різних семантико-синтаксичних груп і підгруп, виявлені в діалектних текстах із середньонаддніпрянських говірок, представлено специфіку їхньої структури, семантики та функціонування в різних формально-синтаксичних позиціях, а також використання окремих означальних прислівників у значенні інших розрядів.

У процесі дослідження з’ясовано, що означальні прислівники становлять лише третину від усієї адвербіальної лексики в тексті, причому чисельність може зростати за рахунок повторення відзайменникових адвербативів, тоді як в українській літературній мові перевага належить означальним прислівникам над обставинними. Більшість адвербіальних одиниць стали літературно нормативними, підтверджуючи тим самим середньо­наддніпрянську діалектну основу української літературної мови, однак частина означальних прислівників виявляє своєрідність досліджуваного діалекту. Засвідчені лексичні регіоналізми, словотвірні та фонетичні варіанти лексем, характерні для різних зон середньонаддніпрянського говору; окремі з них позначені впливом російської мови. Також спостережено широке використання означальних прислівників із суфіксами суб’єктивної оцінки, що є одним із засобів відображення м’якості й мелодійності вимови як типової ознаки мовлення середньонаддніпрянців.


Keywords


середньонаддніпрянський діалект; діалектний текст; означальні прислівники; якісно-означальні; міри і ступеня; означальні прислівники з просторовим значенням; означальні прислівники з часовим значенням; якісно-відносні адвербативи

References


Німчук В. В. Cловотвір прислівників іменникового (без прийменників) походження в закарпатських говірках // Праці XII республіканської діалектологічної наради. – К. : Наукова думка, 1971. – С. 263–273.

Німчук В. В. Українські прислівники двічі, тричі / Праці XIII республіканської діалектологічної наради. – К. : Наукова думка, 1970. – С. 122–133.

Розумик Т. М. Прислівникова лексика в українських говорах району Карпат // Дослідження лексики і фразеології говорів українських Карпат. – Ужгород, 1982. – С. 188–189.

Захарків О. Т. Семантична структура прислівників часу в бойківських говірках // Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. – К., 1991. – С. 127–133.

Прилипко Н. П. Структура і генеза прислівників // Говірки Чорнобильської зони : Системний опис / П. Ю. Гриценко, Г. В. Воронич, Л. І. Дорошенко та ін. – К. : Довіра, 1999. – С. 51–60.

Прилипко Н. П. Прислівникове вираження часових значень в українських говорах // Український діалектологічний збірник. – Кн. 3 Пам’яті Тетяни Назарової. – К. : Довіра, 1997. – С. 52–56.

Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.

Делюсто М. С. Граматика говірки у світлі тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. С. Делюсто. – К., 2010. – 20 с.

Вінтоняк О. В. Фонологічна, морфологічна і лексико-семантична система говірки села Баня-Березів Косівського району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Вінтоняк. – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с.

Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка : [монографія]/ А.О. Колесников ; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – Ізмаїл : СМИЛ, 2015. – С. 362–396.

Мартинова Г. Функціонування обставинних прислівників у середньонаддніпрянських говірках // Мовознавчий вісник: [вип. 19 / відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : Вид. ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 6–14.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 432–444.

Городенська К. Прислівник / Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – С. 298–313.

Висоцький А. В. Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові : монографія / А. В. Висоцький. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 328 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language