МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Галина Василівна КОЧЕРГА

Abstract


У статті з’ясовано мотивацію як наскрізну лінгвопсихоментальну операцію, результатом якої є формування ономасіологічної структури дієслова із притаманним йому значенням, а когнітивним підґрунтям – фрагмент структури знань про позначуване. Зв’язок мотиватора-іменника та дієслівного деривата проектований на концептуальну реляцію різних компонентів концепту. Тип мотивації українських відіменникових дієслів установлюють залежно від статусу концептуального фрагмента, обраного мотиваційною базою. Відіменникове дієслово, мотивоване пропозиційно, є знаком центральної події ситуації, а його мотиватор – певним її аргументом. Таке перенесення знака аргумента на позначення події за загальним механізмом є метонімічним, оскільки використовується мисленнєва операція поєднання мотиватора та деривата за суміжністю. Залежно від компонентів диктумної частини концепту, обраних мотиваторами українських відіменникових дієслів, ми виокремлюємо один із різновидів про позиційно-диктумної мотивації – предикатно-аргументний, для якого характерне творення українських відіменникових дієслів на підставі вибору мотиватора з таких аргументів диктуму: корелятива, темпоратива, фінітива, каузатива, рівня якості.

Keywords


відіменникові дієслова; про позиційно-диктумна мотивація; ментально-психонетичний комплекс; предикатно-аргументний різновид; концепт; корелятив; фінітив; каузатив; рівень якості; темпоратив

References


Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология: монография / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина / под. общей ред. Е. С. Кубряковой. – М. : Восток, 1996. – 144 с.

Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 242 с.

Панкрац Ю. Г. Глагол и особенности его категориальной семантики / Ю. Г. Панкрац // Теория грамматики: лексико-грамматические классы и разряды слов. – М. : ИНИОН, 1990. – С. 51–73.

Кубрякова Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка. Модели действия / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1992. – С. 84–90.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1988. – 256 с.

Соболева П. А. Аппликативная граматика и моделирование словообразования : автореф. дис. … д-ра филол. наук / П. А. Соболева – М., 1970. – 40 с.

Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. – М. : Высшая школа, 1981. – 560 с.

Языковая номинация. Общие вопросы / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1977. − 354 с.

Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г. А. Золотова − М. : Наука, 1988. − 440 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language