КОМУНІКАТИВНА ІНТЕНЦІЯ ЯК МІЖРІВНЕВА ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ

С. Т. Шабат-Савка

Abstract


У статті обґрунтовано категорійний статус комунікативної інтенції, визначено її міжрівневий характер, репрезентований одиницями різних мовних рівнів; систематизовано лінгвістичні маркери (синтаксичні, дискурсивні, морфологічні, лексичні), що увиразнюють ту чи ту інтенцію; проаналізовано граматичні засоби як найрелевантніші для вербалізації комунікативно-модальних і суб’єктивно-модальних інтенцій; окреслено дискурсивно-жанрові вияви категорії інтенції в двох комунікативних регістрах – діалогічному та монологічному; схарактеризовано лексеми як найоптимальніші засоби для передавання емоційно-оцінних інтенцій; постульовано твердження про те, що комунікативна інтенція – це поняттєва лінгвістична категорія, у якій виразно есплікується план змісту (різноманітні інтенційні потреби мовця: розказати, запитати, спонукати до виконання якоїсь дії, застерегти, порадити, подякувати, похвалити тощо) і план мовної репрезентації.


Keywords


комунікативна інтенція; категорія; міжрівневий статус; мовець; лінгвістичні маркери; синтаксичні одиниці; висловлення; реченнєві еквіваленти; дискурсивні конструкції; морфологічні одиниці; лексеми

References


Андерш Й. Ф. Інтенція / Й. Ф. Андерш // Українська мова : [енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 207.

Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування / Михайло Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 406–415.

Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 с.

Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія : [підручник] / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

Березин Ф. М. Общее языкознание / Ф. М. Березин, Б. Н. Головин. – М. : Просвещение, 1979. – 416 с.

Бондарко А. В. К проблеме интенциональности в грамматике / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 1994. – № 2. – С. 29–42.

Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська / [за ред. І. Вихованця]. – К. : «Пульсари», 2004. – 400 с.

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 1999. – 288 с.

Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке / И. И. Мещанинов // Труды Военного института иностранных языков. – М., 1945. – № 1. – 120 с.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – Луцьк : Вежа, 2001. – 340 с.

Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : [підручник] / М. Я. Плющ. – К. : Видавничий дім «Слово», 2010. – 328 с.

Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель) : [монографія] / І. С. Попова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.

Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения / О. Г. Почепцов. – К. : Вища школа, 1986. – 116 с.

Сусов И. П. Уровни языковой системы и лингвистическая семантика / И. П. Сусов // Синтаксическая семантика и прагматика. – Калинин : КГУ, 1982. – С. 3–11.

Формановская Н. И. Речевое общение : коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language