СПОЛУЧНИКОВА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

М. П. Баган

Abstract


Статтю присвячено дослідженню функційного навантаження  сполучників ні… ні, ані... ані, ні... ані, ані... ні в українській мові. Установлено їхню безпосередню участь у вираженні єднальних відношень та формуванні заперечного модусу речення, на основі чого їм надано статусу єднальних заперечних сполучників. Обґрунтовано здатність цих сполучників слугувати самостійними виразниками заперечного значення в деяких синтаксичних конструкціях. Проаналізовано  комунікативні передумови та сфери вживання таких синтаксичних конструкцій, визначено їхні стилістичні можливості.

Розширено уявлення про функційне навантаження єднальних заперечних сполучників. Простежено вживання їх для вираження широкого кола суб’єктивних оцінних значень: надзвичайного вияву ознаки, невідповідності, незрозумілості, нечіткості, патовості ситуації, неналежного стану чого-небудь, на підставі чого зроблено висновок про інтерпретативний характер категорії заперечення, її функційний перетин із категоріями оцінки, інтенсивності та модальності.

Порівняно особливості вживання єднальних заперечних сполучників у сучасній українській мові та мові українського фольклору, доведено узвичаєність і стилістичну виразність синтаксичних структур з аналізованими сполучниками

Keywords


єднальні заперечні сполучники; заперечення; негатор; однорідні члени речення; буттєве речення; еліпсис; еліптичне речення; оцінне значення; модальність; експресивність

References


Александрова В. Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / В. Г. Александрова. – Одеса, 2008. – 21 с.

Арват Н. Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке / Н. Н. Арват.  К. : Вища школа, 1984.  159 с.

Арутюнова Н. Д. Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение / Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. – М. : Русский язык, 1983. – 198 с.

Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові : функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви / М. П. Баган. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с.

Бондаренко В. Н. Отрицание как логико-грамматическая категория / В. Н. Бондаренко. – М. : Наука, 1983. – 212 с.

Булаховський Л. А. Сполучники і сполучні групи (речення) / Л. А. Булаховський // Вибрані праці : У 5 т. – К. : Наук. думка, 1977. – Т. ІІ. Українська мова. – С. 498–543.

Воркачев С. Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии / С. Г. Воркачев // Вопр. языкознания. – 1997. – № 4. – С. 115–124.

Галкіна-Федорук Є. М. Заперечні речення в російській і українській мовах / Є. М. Галкіна-Федорук // Українська мова і література в школі. – 1951. – № 5. – С. 21–31.

Городенська К. Граматичний словник української мови : Сполучники / Катерина Городенська. – К. ; Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Дудик П. С. Із синтаксису простого речення / П. С. Дудик. – Вінниця : ВДПУ, 1999. – 299 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Кардаш Л. В. Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. В. Кардаш. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 20 с.

Озерова Н. Г. Средства выражения отрицания в русском и украинском языках / Н. Г. Озерова. – К. : Наук. думка, 1978. – 118 с.

Паславська А. Й. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / А. Й. Паславська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 289 с.

Рабанюк Л. С. Ґенітивні речення в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. С. Рабанюк. – Івано-Франківськ, 1998. – 16 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Степанов Ю. С. Безличность и неопределенная референция / Ю. С. Степанов // Язык: система и функционирование. – М. : Наука, 1988. – С. 226–235.

Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри / О. В. Царук. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. – 323 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language