АСОЦІАТИВНО-ТЕРМІНАЛЬНА МОТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ РИБ

В. В. Калько

Abstract


У статті мотивацію кваліфіковано як наскрізну лінгвокогнітивну операцію, результатом якої є  формування ономасіологічної структури знака в проекції на структуру знань про позначене. На ґрунті методу когнітивно-ономасіологічного аналізу здійснено комплексний опис асоціативно мотивованих іхтіонімів української мови. Загалом метафорично мотивовані назви риб, як номенклатурні, так і народні, виявляють мовні засоби номінації іхтіофауни в етносвідомості українців, у їхній науковій і наївній картинах світу, зокрема, структури неістинних, фігуральних знань, представлені знаками із переносним значеннями. Асоціативно-термінальна мотивація в досліджуваному масиві не є гомогенною і спирається на різні типи метафоричного механізму, що уможливлює позначення однієї предметної царини в термінах іншої на підставі аналогізації з суміжним поняттям, дифузним асоціативним комплексом та гештальтом, унаслідок чого відповідним найменуванням притаманна структурно-метафорична, дифузно-метафорична та гештальтна мотивація. Вивчення специфіки метафоричних процесів у колі досліджуваних найменувань дає змогу вважати відкритими для взаємодії з реципієнтною зоною українських назв риб донорські зони ЛЮДИНА, ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, використання яких ґрунтується на найзагальніших та найуніверсальніших принципах метафоричної переінтерпретації – антропометричності, зооморфізмі та побутоцентризмі. 


Keywords


асоціативно-термінальна мотивація; метафора; аналогізація; структурно-метафорична мотивація; дифузно-метафорична мотивація; гештальтна мотивація; іхтіонім

References


Веселовский А. Н. Из истории эпитета / А. Н. Веселовский // Историческая поэтика. – М. : Высшая школа, 1989. – С. 56–76.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / під заг. ред. О. С. Мельничук та ін. – К. : Наукова думка, 1982–2012.

Коломиец В. Т. Происхождение общеславянских названий рыб / В. Т. Коломиец. – К. : Наукова думка, 1983. – 158 с.

Коломієць В. Т. Роль іхтіологічних назв у визначенні найдавнішої прабатьківщини слов’ян і напрямків їх розселення / В. Т. Коломієць // Мовознавство. – 1978. – № 4. – С. 22–31.

Левченко О. П. Принцип зооцентризму у фразеотворенні / О. П. Левченко // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей. – К. : Вид-во Київського лінгв. ун-ту, 2001. – Вип. 5. – С. 206–209.

Міняйло Р. В. Семантичний аналіз назв риб центрально- та східнослобожанського ареалу / Р. В. Міняйло // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. – Харків, 2009. – № 854 (вип. 57). – С. 178–181.

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / отв. ред. Б.А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 151 с.

Русанівський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1988. – 240 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология: монография / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Словник української мови: В 11-ти т. / ред. кол.: І. К. Білодід /голова/ та ін. – К. : Наукова думка, 1970 –1980.

Стройкова С. А. Номенклатура іхтіофауни в сучасній німецькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / С. А. Стройкова. – Одеса, 2012. – 19 с.

Тищенко Т. Номінація риб у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко // Мовознавчий вісник. – 2010. – Вип. 10. – С. 94–101.

Усачева В. В. Славянская ихтиологическая терминология: Принципы и способы номинации. Обратный словарь / В. В. Усачева. – М. : Индрик, 2003. – 352 с.

Флоренский П. А. Термин / П. А. Флоренский // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1. – С. 121–133.

Фрумкина Р. М. Цвет. Смысл. Сходство. Аспекты психолингвистического анализа / Р. М. Фрумкина. – М. : Наука, 1984. – 175 с.

Циганок І. Із спостережень над рибальською лексикою наддунайських говірок / І. Циганок, Г. Галаш // Діалектологічні студії 7. Традиції і модерн. – Львів : Інститут ураїнознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 93–99.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language