ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ НЕОФІЦІЙНОЇ АНТРОПОНІМІЇ ВІННИЧЧИНИ

В. А. Павлюк

Abstract


У статті проаналізовано формально-семантичні трансформації у сфері неофіційної антропонімії Вінниччини, зокрема народну етимологію, десемантизацію та низку часткових формально-семантичних перетворень у середовищі живого народного мовлення. Власне народна етимологія лексеми полягає в трансформації кореня, а некоренева народна етимологізація знаходить вияв у заміні морфем (переважно кінцевих) на більш звичні. Розглянуто такі формальні трансформації, як специфічні усічення, елімітація морфеми або неструктурних частин слова. Окрему проблему формально-семантичних перетворень оказіонального характеру становлять умовно вмотивовані прізвиська. Деетимологізація спричинена низкою процесів формального плану: заміна морфем (переважно кінцевих), морфемне спрощення, трансформація закінчення шляхом їх заміни на більш звичне або нульове та ін. Проаналізовано також часткові конкретні семантичні та формальні процеси у сфері переважно умовно невмотивованих неофіційних найменувань людини, якими є втрата службових морфем, послугування малопродуктивними суфіксами та уніфіксами, використання маловідомої апелятивної або онімної лексики, заміна однієї кореневої форми на іншу тощо.

Keywords


прізвисько; формально-семантичні трансформації; народна етимологія; деетимологізація

References


Манченко Е. С. Лингвокультурные и структурно-функциональные характеристики английских прозвищ : автореф. дисс. на соискание учён. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е. С. Манченко. – Воронеж, 2008. – 15 с.

Наливайко М. Я. Неофіційна антропонімія Львівщини : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / М. Я. Наливайко – Тернопіль, 2011. – 201 с.

Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвиськ / Р. І. Осташ // Українська пропріальна лексика : м-ли наук. семінару (13–14 вересня 2000 р.). – К. : Кий, 2000. – С. 115–121.

Осташ Р. І., Шульська Н. М. Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. –164 с. / Р. І. Осташ // Студії з ономастики та етимології 2009; ред. кол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.] / НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Довіра, 2009. – 318 с.

Отин Е. С. Из словаря коннотативных онимов и отконнотонимных апеллятивов / Е. С. Отин // Ономастика та етимологія : [зб. наук. праць / редкол. : О. П. Карпенко (вiдп.ред.) та iн.]. – К., 1997. – С. 171–186.

Суперанская А. В. Отчества, прозвища / А. В. Суперанская // Słowiańska onomastyka : Encyklopedia / [Pod redakcją Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Aleksandry Cieślikowej przy współudziale Jerzego Dumy]. – Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2002. – S. 492–496.

Сухомлин І. Д. Питання антропоніміки в українській мові : навчальний посібник / Іван Сухомлин. – Д. : [б. в.], 1975. – 241 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1978. – 199 с.

Потапенко О. І. Етимологія української мови. Навчальний посібник для студентів вузів / О. І. Потапенко. – К.: Міленіум, 2003 – 204 с.

Худаш М. Л. З iсторiї української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття : [монографія] / П. П. Чучка.– К. : ТОВ «Папірус», 2008. – 671 с.

Чабаненко В. А. Прізвиська в системі експресивних засобів народнорозмовної мови (на матеріалі говірок Запорізької та Дніпропетровської областей) / В. А. Чабаненко // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К. : Наук. думка, 1976. – Вип. 14. – С. 16–20.

Черняхівська Є. М. Про одну з особливостей української антропонімії (колективні прізвиська) / Є. М. Черняхівська // Вісник Львів. ун-ту ім. І. Франка. Серія філологічна. – Львів : Львів. ун-т ім. І. Франка, 1975. – Вип. 9. – С. 62–65.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language