КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦІННИХ ТАКТИК ЯК КОМПОНЕНТІВ АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі п’єс О. Уайльда)

Світлана ЦЮРА

Abstract


У статті визначено специфіку реалізації оцінних тактик англомовного діалогічного дискурсу на підставі виявлення дискурсивних особливостей вираження оцінки. Дискурс – це один із видів мовленнєвої діяльності, що є функціонально однозначною та завершеною одиницею, виражає міжособистісну мовленнєву взаємодію, володіє інтегративною комунікативною функцією та єдиною темою. У статті схарактеризовано прагматичну та семантичну звязність дискурсу як одну з головних його особливостей, показано специфіку мовленнєвої поведінки комунікантів, що виявляється в ситуаціях оцінювання. Для відображення динаміки процесу оцінювання в ситуації мовленнєвого спілкування використано поняття структури дискурсу, яку розуміємо як формальну, певним чином упорядковану сукупність оцінних тактик – компонентів діалогічного дискурсу та його звязків. Структура діалогічного дискурсу подана у вигляді трьох блоків: передоцінного, оцінного та постоцінного. Оцінний блок є композиційно-смисловим центром, що складається з тактик, обєднаних у дві групи: 1) тактики продукування оцінного значення; 2) тактики реагування на оцінне значення. Серед тактик продукування оцінного значення виокремлено тактики продукування непрямої негативної оцінки та тактики продукування непрямої позитивної оцінки. Тактики реагування на оцінне значення поділяємо на тактики реагування на позитивну оцінку та тактики реагування на негативну оцінку. Тактики реагування на позитивну оцінку – на тактики прийняття і тактики відхилення позитивної оцінки. Тактики реагування на негативну оцінку розподілено на захисні (активно-захисні та пасивно-захисні), атакувальні, нейтральні.

До тактик продукування непрямої негативної оцінки належать: утримання від надання інформації, використання «завуальованого мовлення», пом’якшення категоричності висловлювання, порушення максим принципу кооперації П. Грайса, звертання до імпліцитно включеного адресата та звертання до вилученого адресата. Тактики продукування непрямої позитивної оцінки можуть містити приховану позитивну оцінку, яку імплікують. До групи тактик реагування на негативне оцінне значення належать активно-захисні тактики (заперечення, заміщення) та пасивно-захисні (виправдання, ігнорування). Група атакувальних тактик представлена тактикою зустрічного звинувачення адресанта, тоді як прикладом нейтральних тактик є один із видів тактик погодження – експліцитне погодження і наступне пояснення. Група тактик прийняття позитивної оцінки представлена тактикою прийняття оцінки, вираженою невербальною дією, тактикою вираження подяки з підсиленням позитивного враження додатковою інформацією, та прийняттям оцінки, супроводжуваним позитивною самооцінкою. Тактика ігнорування позитивної оцінки є характерною для групи тактик відхилення позитивної оцінки.


Keywords


когнітивний аспект; дискурс; структурні компоненти; оцінні тактики; оцінний блок; тактики продукування оцінного значення; тактики реагування на оцінне значення

References


Ильин И. П. Дискурс / И. П. Ильин // Современное зарубежное литературоведение (страны Зап. Европы и США): концепции, школы, термины / Энциклопедический справочник / науч. ред., сост. И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. – М. : Интрада – ИНИОН, 1996. – 320 с.

Климова И. И. Дискурс и его истоки : Учебное пособие / И. И. Климова. – М. : Диалог. – МГУ, 2000. – 46 с.

Миронова Н. Н. Структура оценочного дискурса : автореф. дисс. …д-ра филол. наук : 10.02.19, 10.02.04 / Н. Н. Миронова. – М., 1998. – 44 с.

Harris Z. Discourse Analysis / Z. Harris // Language. – 1952. – Vol. 28. – № 17. – P. 1–30.

Слюсарева К. А. Проблемы функціонального синтаксиса современного английского языка / К. А. Слюсарева. – М. : Наука, 1981. – 206 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист; [пер. с фр.]. – К. : Вища школа, 1995. – 164 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникаций / Е. А. Селиванова. – К. : Брама, 2004. – 336 с.

Дейкван Т. / Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – С. 121–122.

Язык и наука конца ХХ века. – М. : Рос. гуман. ун-т, 1995. – 312 c.

Падучева Е. В. Прагматические аспекты связности диалога / Е. В. Падучева // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. – Т. 41. – М., 1982. – С. 305–314.

Дикарева С. С., Ронгинская К. В. Языковое общение – Диалог – Дейксис / С. С. Дикарева, К. В. Рогинская. – Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1991. – 47 с.

Вінтгенштайн Л. Філософські дослідження // Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження / Л. Вінтгенштайн; [пер. с нім.] – К. : Основи, 1995. – С. 87–309.

Санников В. З. Русский язик в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 544 с.

Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Й. Хейзинга; [пер. с нидер.] – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 352 с.

Гончарова Н. В. Аксіологічна структура англомовного діалогічного дискурсу: (на матеріалі худож. прози) : автореф. дис. …канд. філол. наук : спец. 10.02.04. «Германські мови» / Н. В. Гончарова. – Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. – 24 с.

Яшенкова О. В. Оценочные номинации в английской диалогической речи: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / О. В. Яшенкова. – К., 1995. – 213 с.

Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. – L. : Longman, 1983. – 250 p.

Грайс Г. П. Логика речевого общения / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16 : Лингвистическая прагматика. – С. 217–237.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 284 с.

Channell J. Vague Language / J. Channell. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 226 p.

Aitchison J. Linguistics / J. Aitchison. – NTC Publishing Group, 1993. – 229 p.

Панкратов В. К. Манипуляции в общении и их нейтрализация : Практическое руководство / В. К. Панкратов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2000. – 208 с.

Wilde Oscar. Plays / Oscar Wilde // Foreign language publishing house. – Moscow, 1961. – 360 р.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language