АКТИВІЗАЦІЯ ВАРІАНТНИХ ФОРМ СЛОВОЗМІНИ ІМЕННИКІВ ТА ЧИСЛІВНИКІВ У СУЧАСНОМУ ТЕЛЕМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Олена ЗАЙЦЕВА

Abstract


У статті проаналізовано найпоширеніші сучасні тенденції вживання словозмінних форм іменників та числівників у сучасному телемедійному дискурсі, виявлено активізацію вживання варіантних вторинних форм зазначених іменних частин мови.У ході дослідження зʼясовано, що мовці сучасного ефірного мовлення обирають переважно вторинні паралельні форми словозмінної парадигми іменників чоловічого роду ІІ відміни однини. У словозмінній парадигмі числівників, що реалізовані в мовленні тележурналістів українських каналів, відстежено тенденцію на користь вибору вторинних паралельних флексій у формі давального відмінка, у формі орудного відмінка та з прийменником у формі місцевого відмінка. Спостережено, що носії телевізійного професійного мовлення свідомо вживають відмінкові форми виразніші, оригінальніші та такі, що відповідають автохтонним ознакам української мови.


Keywords


варіантні форми; паралельні флексії; відмінкові форми іменників; відмінкові форми числівників; словозміна; словозмінна парадигма форми давального відмінка; форми орудного відмінка; форми місцевого відмінка; сучасне українське телемовлення

References


Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові / І. Г. Матвіяс. – Київ : Радянська школа, 1974. – 183 с.

Валюх З. О. Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 138–145.

Юносова В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові: Монографія / В. О. Юносова. – К. : Інститут української мови Національної академії наук України, 2003. – 127 с.

Колібаба Л. М. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч / Л. М. Колібаба. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:Закачки/Ukrm_2014_1_10%20(5).pdf.

Коць Т. А. Про прескриптивну і дескриптивну норму в граматиці / Т. А. Коць // Культура слова. – К., 2010. – № 72, 47–55. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://www.dspace.nbuv.gov.ua.

Поставний В. В. Морфологічні варіанти іменників / В. В. Поставний // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 8. – С. 35–41.

Голосовська Г. Г. Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) / Г. Г. Голосовська // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки. – 2016. – Т. 189. – С. 20–25. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_6.

Городенська К. Г. Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика / К. Г. Городенська. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:Закачки/3515-7067-1-SM.pdf

Тараненко О. О. Суперечності між національним і соціальним у розвитку літературної мови / Життя – у слові: збірник наук. праць на пошану акад. В. М. Русанівського / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 345–352.

Карп’юк М. Д. «Паралельна форма», «дублет» чи «варіант»? / Культура слова. – К. : 1978, Вип. 15, 70–75.

Кучеренко Л. П. Комбінована варіантність слова // Мовознавство. – 1985. – № 5. – С. 61–64.

Карпіловська Є. А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова, 2007. ‒ № 4. ‒ С. 3–15; 2008. ‒ № 1. ‒ С. 24–35.

Карп’юк М. Д. «Паралельна форма», «дублет» чи Мовознавство. – К., 1985. – № 5. – С. 61–64.

Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: [монографія]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 478 с.

Чабаненко В. А. Фонетична варіантність слова і мовна експресія / Віктор Антонович Чабаненко // Мовознавство. – К., 1981. − № 5. – С. 28–35.

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Коць Т. А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини ХХ ст. / Т. А. Коць // Мовознавство. – К., 2016. – № 2. – С. 45–50.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: [Підручник] / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language