ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ В АНТРОПОНІМІЇ С. ХМІЛЬНА КАНІВСЬКОГО Р-НУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.

Зоя ДЕНИСЕНКО

Abstract


Статтю присвячено дослідженню лексичної бази, мотиваційних відношень і словотвірної будови прізвищевих назв с. Хмільна Канівського р-ну Черкаської обл. Виокремлено ядро й периферію антропонімів. У ході лексико-семантичного аналізу з’ясовано роль різних класів онімної та апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У цьому аспекті визначено склад християнських імен та розкрито семантику апелятивів української мови, відображену в основах прізвищевих антропонімів с. Хмільни. Зафіксовано й назви подвійної та потрійної словотвірної мотивації. Проаналізовано структурно-словотвірні особливості спадкових онімів досліджуваного населеного пункту, виявлено, що найбільше найменувань жителів с. Хмільна утворено семантичним і морфологічним способами. Найпродуктивнішим формантом є -енко. Комплексний аналіз прізвищ засвідчує, що вони функціонують як невід’ємний складник української антропонімії.


Keywords


онім, прізвище, антропонім, відіменні, відапелятивні прізвища, допрізвищева семантика, семантика твірної основи, твірні форманти

References


Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища / Ю. К. Редько. – К. : Наук. думка, 1966. – 216 с.

Блажчук Ю. І. Антропонімія Уманщини XVII − початку XXI ст. : автореф. дис…. канд.. філол: 10.02.01 − українська мова. − Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. − Київ, 2008. – 20 с.

Щербина Т. В. Прізвищева система говірки с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл. / Т. В. Щербина // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси, 2016. – Вип. 21. – С. 53–59.

Погрібний І. І. Структурно-семантичні особливості черкаських прізвищ з речовинною семантикою / І. І. Погрібний // Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОНС України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2011. – Вип. 12–13. – С. 150–154.

Мукан Агафія, Гаврилова Т. Зауваги до етимології антропоніма Мукан / А. Мукан, Т. Гаврилова // Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОНС України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16–17. – С. 13– 20.

Осташ Р. Українські прізвища у світлі історичної та діалектної антропонімії / Р. Осташ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355. – Слов’янська філологія. – С. 50–54.

Чучка П. Прізвища закарпатських українців : Історико-етимологічний словник / П. Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 702 с.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Бабій Ю. Б. Прізвища сучасної Середньої Наддніпрянщини : автореф. дис ... канд. філол. наук / 10.02.01 − українська мова / Ю. Б. Бабій. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса : Б. в., 2007. – 20 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. – М. : Русс. яз., 2012.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1989. – Т. 3. – 553 с.

Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко : в 4-х т. – К. : Наук. думка, 1996.

Словник прізвищ : практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) [Текст] / голов. ред. К. М. Лук’янюк ; уклад. Н. Д. Бабич, Н. С. Колесник, К. М. Лук’янюк та ін. – Чернівці : Букрек, 2002. – 423 с.

Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1970–1980.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language