ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ-ОПОВІДІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (на матеріалі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області)

Олена ЮСІКОВА

Abstract


Стаття присвячена аналізу деяких особливостей функціонування темпоральних синтаксем у структурі діалектного тексту-оповіді. Аналіз здійснено в межах синтаксичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області. Темпоральні адвербіативи розглянуті як основні засоби вираження темпоральності в межах тексту. Цікавою особливістю є представлення відношень темпоральної одночасності в тексті через контраст між двома точками на осі часу. Досліджуваний діалектний матеріал демонструє роль часового протиставлення, на основі якого побудована в діалектному тексті-описі характеристика груп ситуацій, зокрема простежено в тексті функціювання означально-часової ситуації, що змінює залежно від інтенцій мовця часову і якісну визначеність. У тексті категорія часу представленою  такою, що підпорядкована особистості людини як творця дискурсу. Часові маркери надають подіям якісних характеристик, і самі мають у тексті якісну визначеність. Кожні дві семантично-елементарні ситуації, з порівняння яких починається усвідомлення людиною себе у світі, визначають відповідний відрізок часу, обмежують час і характеризують його. Характеристику предметів за часовим маркером реалізовано часовими детермінантами, що функціонують як атрибутивні синтаксеми на семантико-синтаксичному рівні мови. У статті увага зосереджена також на явищі повторів синтаксем, повторенні семантично-елементарних ситуацій із синонімічними часовими маркерами тощо.


Keywords


семантико-синтаксичний рівень мови; темпоральна синтаксема; текст-оповідь; гуцульська говірка; таксис

References


Дзензелівський Й. О. Спостереження над синтаксисом українських говірок Нижнього Подністров’я / Й. О. Дзензелівський // Діалектологічний бюллетень. – 1955. – Вип. 5. – С. 59–78.

Бевзенко С. П. До характеристики синтаксичних особливостей українських діалектів. Із лекцій з української діалектології / С. П. Бевзенко // Наукові записки Ужгородського ун-ту. – 1955. – Т. 14. – С. 205–219.

Добош В. І. Синтаксис українських південно-карпатських говорів (прийменникові конструкції): текст лекцій / В. І. Добош. – Ч. 2 – Ужгород, 1972. – 48 с.

Железняк М. Г. Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Г. Железняк. – К., 1989. – 17 с.

Золотова Г. А. Категории времени и вида с точки зрения текста / Г. А. Золотова // Вопросы языкознания. – М. : Изд-во «Наука», 2002. – № 3. – С. 8–29.

Барчук В. М. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис / В. М. Барчук : монографія. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 416 c.

Слободинська Т. С. Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові : автореф. дис. … докт. філол. наук. : спец. 10.02.01 – «Українська мова» / Т. С. Слободинська. – К., 2012. – 35 с.

Калиткина Г. В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке / Г. В. Калиткина [ред. О. І. Блінова] : Том. держ. ун-т. – Томск : Вид-во Томського ун-ту, 2010. – 463 с.

Сердюкова Т. І. Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – «Українська мова» / Т. І. Сердюкова. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.

Грищенко А. П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / А. П. Грищенко. – К. : Наук. думка, 1969. – 155 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А. П. Загнітко. – Донецьк, 1996. – 436 с.

Загнітко А. П. Лінгвістика тексту : теорія і практикум : [науково-навчальний посібник] / А. П. Загнітко. – Донецьк, 2006. – 289 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць / К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

Городенська К. Г. Сполучники в українській літературній мові / К. Г. Городенська – К. : ВД Дмитра Бураго. – 2010. – 205 с.

Мірченко М. В. Семантико-синтаксична надкатегорія темпоральності та її грамемне вираження / М. В. Мірченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 62–65.

Іваненко 3. І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення : [монографія] // З. І. Іваненко. – К.; Одеса : Вища школа, 1981. – 143 с.

Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 672 с.

Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові. Система засобів вираження : [монографія] / О. І. Бондар. – Одеса : Астро-принт, 1996. – 192 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language