НАЗВИ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ

Оксана ЧАГАН

Abstract


Трансформація традицій народного будівництва на сучасному етапі викликає різноманітні зміни в лексиці, що пов’язана з ним. Вони зумовлені як лінгвальними, так і екстралінгвальними чинниками. Тому дослідження будівельної лексики викликало науковий інтерес у багатьох мовознавців на ґрунті багатьох говірок українського мовного континууму. Однак будівельна лексика бойківських говірок як система ще не була об’єктом окремого дослідження. У статті розглянуто функціонування назв підсобних господарських приміщень як сегмента лексики традиційного народного будівництва бойківських говірок. З’ясовано походження цих слів, виявлено мотиваційні ознаки, що є підставою для номінації, наведено лексичні паралелі в інших говірках української мови. Установлено, що основу досліджуваної лексико-семантичної групи формують здебільшого власне українські утворення. Меншу кількість складають запозичення з німецької мови та давні запозичення з грецької та латинської мов. З’ясовано, що типовими для творення назв є такі мотиваційні ознаки: ‘сільськогосподарська продукція чи предмет зберігання’, ‘розташування приміщення’. На підставі аналізу встановлено, що більшість назв підсобних господарських приміщень є полісемантичними. Засвідчені лексеми функціонують у літературній мові та поширені в інших говорах української мови. Перспективою дослідження визначено аналіз інших лексико-семантичних груп тематичної групи лексики традиційного народного будівництва.


Keywords


лексема, лексико-семантична група, семантика, мотивація, назви підсобних господарських приміщень, бойківські говірки

References


Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1992. – 414 с.

Бичко З. М. Діалектна лексика Опілля / З. М. Бичко. – Львів : Фенікс, 1997. – 136 с.

Дорошенко Л. І. До питання визначення типів ареалів східнополіського діалекту (за матеріалами будівельної лексики) / Л. І. Дорошенко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми, 1998. – Вип. 1. – С. 18–25.

Дорошенко Л. І. Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. І. Дорошенко. – К., 1999. – 19 с.

Євтушок О. М. Народна будівельна лексика Західного Полісся / О. М. Євтушок. – Рівне, 1990. – 145 с.

Шило Г. Ф. Будівельна лексика в західноукраїнських говорах / Г. Ф. Шило // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 117–118.

Пілецький В. І. Генеза лексико-семантичної групи назв будівель для худоби та птиці в наддністрянських говорах півдня Тернопільщини / В. І. Пілецький // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доп. – Ужгород : Вид-во Ужгородського державного університету, 1982. – С. 103–104.

Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов / М. В. Никончук, О. М. Никончук. – Житомир : РВВ облполіграфвидаву, 1990. – 369 с.

Бігусяк М. В. Динаміка семантичної структури назв помешкань та їх елементів у говірках Івано-Франківщини / М. В. Бігусяк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015–2016. – Вип. 44–45. – С. 3–8.

Поліщук Л. Б. Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец 10.02.01 «Українська мова» / Л. Б. Поліщук. – Умань, 2015. – 424 с.

Поліщук Л. Б. Номінація підсобних господарських приміщень у східноподільських говірках / Л. Б. Поліщук // Наукові записки Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця, 2012. – Вип. 16. – С. 313–316.

Тодер Д. Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження / Д. Тодер // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2012. – Вип. 17. – С. 63–67.

Глуховцева К. Д. Лексика народного побуту українських східнослобожанських говірок : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.02 / К. Д. Глуховцева. – К., 1992. – 427 с.

Сердега Р. Л. Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини) / Р. Л. Сердега. – Харків, 2012. – 217 c.

Тищенко Л. М. Південнослобожанські назви приміщень для зберігання зерна та снопів у просторовій та часовій проекції / Л. М. Тищенко // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 1. – С. 157–164.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language