ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ В АРЕАЛІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРОК (у світлі діалектного тексту)

Ганна МАРТИНОВА

Abstract


Стаття продовжує низку публікацій автора щодо походження середньонаддніпрянського діалекту, обґрунтування типових рис його системи на тлі ознак інших говорів, чіткої локалізації засвідчених вкраплень, властивих суміжним діалектам, їхніх якісних та кількісних характеристик, спорадичності чи системної зумовленості.

За матеріалами Атласу української мови та зв’язних діалектних текстів систематизовано й удокладнено інформацію про специфіку вияву, функціювання та поширення однієї з вирізнювальних фонетичних рис середньонаддніпрянського ареалу – подовження приголосних, що виникло у зв’язку з історичними змінами, зокрема занепадом зредукованих і прогресивною асиміляцією в скупченнях «приголосний + й». Представлений аналіз переконує в тому, що наявність / відсутність подовжених приголосних [д], [т], [з], [с], [л], [н] [ч], [ж], [ш] в іменниках середнього, зрідка жіночого і чоловічого родів, а також в орудному відмінку однини іменників жіночого роду з основою на один приголосний, формах дієслова лити, кількох прислівниках яскраво ілюструє визначальну ареалогічну тенденцію розвитку середньонаддніпрянських говірок: центр – периферія. У центрі досліджуваного ареалу (говірки північної, центральної, східної зон) засвідчено послідовне збереження подовжених приголосних, очевидно, підтримуване загальною тенденцією до перетворення скупчення приголосних на морфемних швах у гемінати; випадки стягнення в типових середньонаддніпрянських говірках одиничні. У південній зоні досліджуваного континууму (говірки мішаного та мішано-перехідного типів, у яких переважають риси середньонаддніпрянського діалекту) випадки дегемінації трапляються спорадично й безсистемно У західній зоні (перехідні говірки середньонаддніпрянсько-волинського, середньонаддніпрянсько-подільського типів)  поряд із функціюванням гемінатів засвідчено їх стягнення, що має системний вияв  поряд із іншими подільськими чи волинськими рисами.


Keywords


середньонаддніпрянський діалект, сполука «приголосний + -ьje», прогресивна асиміляція, подовження приголосних, гемінати, стягнення подовжених приголосних, дегемінація, середньонаддніпрянські говірки (північні, центральні, східні, південні, західні), мішан

References


Мартинова Г. Про походження середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції // Відп. ред. В. М. Мойсієнко. – Житомир : Полісся. – 2015. – С. 129–143.

Мартинова Г. І. Волинські та подільські фонетичні риси в середньонаддніпрянському ареалі (у світлі діалектного тексту) / Г. І. Мартинова // Мовознавчий вісник: [вип. 22–23 / відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. – С. 63–71.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов. – Харків : Акта, – 2002. – 1054 с., карти.

Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г. П. Півторак – К. : Наукова думка, 1988 – 277 с.

Михальчук К. П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. – Т. 7. – Спб, 1872. – С. 453–512.

Дорошкевич О. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок Переяславського повіту на Полтавщині / О. Дорошкевич // Філологічний збірник пам’яті К. Михальчука. – К. : Вид-во укр. наук. тов-ва, 1915. – С. 113–114.

Брахнов В. М. Фонетичні риси говірок Переяслав-Хмельницького району на Київщині // Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови: збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 68–78.

Жилко Ф. Т. Середньонаддніпрянські говори (деякі їх особливості і територія поширення) / Ф. Т. Жилко // Середньонаддніпрянські говори : Збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 5–22.

Могила А. П. Словозміна в говірках середньої Черкащини / А. П. Могила // Середньонаддніпрянські говори : Збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 44–64.

Лисенко П. С. Фонетичні особливості деяких говірок правобережної середньої Черкащини / П. С. Лисенко // Діалектологічний бюлетень. – Вип. 9. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – С. 45–54.

Варченко І. О. Лубенські говірки і діалектна суміжність : монографія / І. О. Варченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 250 с.

Очеретний А. Д. Особливості консонантизму уманських говірок / А. Д. Очеретний // Середньонаддніпрянські говори : Збірник статей. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 65–74.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 244 с.

Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.

Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 2. Волинь, Наддністрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1988.

Мартинова Г. І. Лінгвістична географія правобережної Черкащини : Монографія / Г. І. Мартинова. – Черкаси : Відлуння, 2000. – 265 с.

ГЗП – Говірки Західної Полтавщини : Збірник діалектних текстів / Упорядник Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – 329 с.

ГПК – Говірки Південної Київщини : Збірник діалектних текстів / Упорядники Г. І. Мартинова, З. М. Денисенко, Т. В. Щербина. – Черкаси, 2008. – 370 с.

ГЧ – Говірки Черкащини : Збірник діалектних текстів / Упорядники Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина, А. А. Таран. – Черкаси, 2013. – 870 с.

Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української літературної мови // Морфологічна будова сучасної української мови. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 41–70.

Харьківська О. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 2 (30). – С. 89–94.

Мартинова Г. І. Асимілятивно-дисимілятивні зміни приголосних у середньонаддніпрянських говірках // Мовознавчий вісник : [вип. 16–17 / відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 38–47.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language