ПОРIВНЯННЯ ДIЄСЛIВНИХ КАТЕГОРIЙ У СУЧАСНIЙ УКРАЇНСЬКIЙ І ХОРВАТСЬКIЙ МОВАХ

Оксана ТИМКО-ДІТКО

Abstract


Дiєслово – центральна частина мови, яка водночас має i найбiльшу кiлькiсть граматичних категорiй, однакову в українськiй i хорватськiй мовах. Граматичнi категорiї дiєслова подiлено на три групи залежно вiд того, яку роль вони виконують у системі дієслівного формотворення. За нашою класифікацією, серед дiєслiвних категорiй виокремлено такі групи: власне дiєслiвнi, iменно-дiєслiвнi та iменнi. Відмінності мiж українською i хорватською мовою можна простежити як щодо особливостей вираження кожної категорiї, так i в реалiзацiї в окремих дiєслiвних формах. Специфіку аналiзованих мов зумовлюють, з одного боку, наявність загальнодiєслiвних категорiй в окремих формах, а з iншого – їхній вплив на конкретну реалiзацiю дiєслiвних форм. Так, найменше відмінностей мiж українською i хорватською мовами в категорiях виду i перехiдностi, а найбiльше – у творенні дiєприкметникiв. Цей факт зумовив i невiдповiдностi в iнших складених дiєслiвних формах, компонентом яких є дiєприкметник. Незважаючи на виявлені в процесі дослідження відмінності, вражає схожiсть у системі дiєслiвних категорiй в українськiй i хорватськiй мовах. За аналiзованими параметрами, за використанням дiєслiвних значень i за творенням дiєслiвних форм українська мова часто вирізняється серед iнших схiднослов’янських мов i наближається до хорватської


Keywords


дiєслова, граматичнi категорiї, граматичне значення, граматична форма, хорватська мова, українська мова, синхронiя, сучасна мова, творення дiєслiвних форм

References


Вихованець I. Р. Теоретична морфологiя української мови. Академiчна граматика української мови / I. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Унiв.вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Русанiвський В М. Структура українського дiєслова / В. М. Русанiвський. – К. : Наукова думка, 1971. – 314 с.

Кучеренко I. К. Теоретичнi питання граматики української мови / I. К. Кучеренко. – Вiнниця : Подiлля-2000, 2003. – 463 с.

Popović M. O glagolskom se u hrvatskosrpskom (i analogu u ruskom i ukrajinskom) / M. Popović, R. Trostinska. – Radovi Zavoda za slavensku filologiju, N 26. Zavod za slavensku filologiju. / [ur. E. Hercigonja]. – Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1991. – C. 23–26.

Молошная Т. Н. Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках / Т. Н. Молошная. – Москва : РАН, 2001. – 96 с.

Бондарко А. В. Проблемы и методы сопоставительного изучения грамматических категорий в словянских языках / А. В Бондарко // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов (Киев, сент. 1983 г.): сборник / ред. С. Б. Бернштейн. – М. : Наука, 1983. – С. 34–47.

Mihaljević M. Slavenska poredbena gramatika, II dio / М. Mihaljević. – Zagreb : Školska knjiga, 2014. – 318 с.

Ivšić S. Slavenska poredbena gramatika / S. Ivšić. – Zagreb : Školska knjiga, 1970. – 434 с.

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий / А. В. Бондарко. – М. : Наука, 1976. – 254 с.

Милославський И. Г. Морфологические категории современного русского языка / И. Г. Милославський. – М. : Просвещение, 1981. – 254 с.

Pranjković I. Glagolske kategorije prema imenskima / I. Pranjković // Zagrebačka slavistička škola : zbornik / [ur. Prof. S. Vončina]. – Zagreb : Filozofski fakultet, 2003. – С. 9–15.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за ред. I. К. Бiлодiда]. – Київ : Наукова думка, 1969. – 583 с.

Городенська К. Г. Дієслово // Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С.О. Соколова; за ред. К. Г. Городенської]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 752 с.

Храковський В. С. Взаимодействие грамматических категорий глагола / В. С. Храковський // Вопросы языкознания. – 1990. – № 5.– C. 18–36.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language