ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ

Світлана Василівна ХАРЧЕНКО

Abstract


У статті з’ясовано, що зміна лінгвістичної парадигми із структуралістської (таксономічної) на функційно-комунікативну вплинула на визначення сутності мовної норми, а також розглянуто наявні класифікації мовної норми з функційно-комунікативного погляду. Установлено, що на сьогодні не створено типології мовної норми. Мовну норму класифікують за такими ознаками: корелятивність мовному рівневі, ступінь обов’язковості та можливість/наявність варіантів, форми існування мови. Оскільки ієрархію мовної норми не вибудовано і з об’єктивних причин, запропоновано класифікувати мовну норму за блок-фасетом.


Keywords


система, мовна норма, функційно-комунікативний аспект, синтаксична конструкція, наукова парадигма дослідження.

References


Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г. В. Рамишвили; Послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису : монографія / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006. ‒ 378 с.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль : монографія / М. М. Пилинський. – К. : Наук. думка, 1976. – 287 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Виноградов В. А. Стратификация нормы, интерференция и обучение языку // Лингвистические основы преподавания языка : сб. статей / АН СССР, Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1983. – С. 44–65.

Виноградов В. А. Лингвистика и обучение языку. – М. : Academia, 2003. – 370 с.

Скворцов Л. Н. Актуальные теоретические проблемы культуры речи // Основы культуры речи: хрестоматия. – М., 1984. – С. 5–42.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Єрмоленко С. Я. Норма мовна / С. Я. Єрмоленко // Українська мова: Енциклопедія / редкол. : В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 420–421.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
Archive
2015 20  
2016 21  
2017 22-23  
2018 24-25  
2019 26 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language