ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ

Алла Анатоліївна ТАРАН

Abstract


У статті досліджено активні семантичні процеси в суспільно-політичному лексиконі, пов’язані зі змінами в українському суспільстві від 2014 року й до нині; описано вторинну номінацію на матеріалі ЗМІ, їхню номінаційну та комунікативну активність. Аналіз розвитку семантичних змін переконує в тому, що це не короткотривалі засоби на потребу часу, а своєрідний ресурс, що вже ввійшов до словникового складу мови. У науковій студії вторинну номінацію кваліфікуємо як процес формування нового значення в семантиці вже наявного слова в межах системи української мови. На позначення вторинної номінації в слов’янознавстві використовують низку термінів: семантичний неологізм-значення, неосемантизм, семантичний дериват, автономна / неавтономна, пряма / непряма вторинна номінація, семантична транспозиція, неологізм-значення тощо.

Вторинні номінації беруть активну участь у розвитку сучасного суспільно-політичного лексикону, поповнюючи наявні ряди лексичних синонімів і формуючи нові, утворюючи нові тематичні парадигми. Уживання неосемантизмів свідчить про прагнення мовців до оновлення виражальних засобів, яке узгоджується з їхнім конструктивним принципом відходу від штампу

Keywords


мовна динаміка, суспільно-політичний лексикон, вторинна номінація, інновація, неосемантизм

References


Ржанова С. А. Речевая культура как феномен массовой коммуникации «переходного периода» : автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии : спец. 24.00.01 – теория и история культуры / С. А. Ржанова. – Саратов : Изд-во Мордовского университета, 2006. – 38 с.

Кормилицына М. А. Некоторые итоги исследования процессов, происходящих в языке современных газет / М. А. Кормилицына // Проблемы речевой коммуникации : межвузовский сборник научных трудов / под ред. М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 2008. – Выпуск 8. – С. 13–33.

Телия В. Н. Номинация / В. Н. Телия // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 336–337.

Зализняк А. А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» / А. А. Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001. – № 2. – С. 13–25.

Markowski A. Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach / А. Markowski // Język w mediach masowych. / Pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej. – Warszawa : Upowszechnianie Nauki-Oświata «UN-O», 2000. – S. 96–111.

Карпіловська Є. А. Тенденції оновлення сучасного українського лексикону // Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 6–133.

Словник української мови : В 11-и т. / [ред. кол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Ставицька Л. Український жаргон / Л. Ставицька. – К. : Критика, 2005. – 496 с.

Майдан. (Р)еволюція духу: Мистецько-культурологічний проект / Автор і куратор проекту Антін Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2014. – 312 с.

Словник фразеологізмів української мови / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – 1104 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language