ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ ЧЕРКАЩАН (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 2013–2014 РР.)

Лариса Віталіївна КОРНОВЕНКО

Abstract


Стаття репрезентує дослідження суспільної мовної свідомості крізь призму асоціацій з урахуванням функційно-семантичної, соціальної та етнокультурологічної сфер.

Зясовано, що до сьогодні питання опису механізмів асоціювання хоча й приваблюють лінгвістів, але докладно не розроблені. Узагальнено погляди на історію та сучасний стан вивчення проблеми в русистиці та україністиці.

У статті представлено вихідні положення, процедура й етапи дослідження, презентовано та проаналізовано результати асоціативного експерименту (2013–2014 рр.), які експлікують психологічне сприйняття значення концептосфери ТЕРПИМІСТЬ носіями певної культури. Уперше репрезентовано асоціативні поля слів-стимулів «толерантність», «інтолерантність», які отримали найнижчий показник реакцій. Зіставлено словникове тлумачення слів «толерантність», «інтолерантність» та структуру асоціативного поля кожного з них. 


Keywords


психолінгвістика; психолінгвістичний аналіз; мовна особистість; мовна свідомість; асоціативний експеримент; слово-стимул; слово-реакція; асоціати; асоціативне поле; толерантність; інтолерантність

References


Декларація принципів толерантності (прийнята 16 листопада 1995 р.). Документ 995_503, поточна редакція. Прийняття від 16.11.1995. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/995_503

Галицький І. В. Толерантність у культурно-правовому вимірі / І. В. Галицький // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – С. 446–453. – Режим доступу : http://apdp.in.ua/v60/64.pdf

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 256 с.

Ушакова Т. Н. Языковое сознание и принципы его исследования / Т. Н. Ушакова // Языковое сознание : теоретические и прикладные аспекты : сб. статей / под.ред. Н. Ф. Уфимцевой. – М. – Барнаул, 2004. – С. 6–17.

Петренко В. Психосемантический анализ политического менталитета общества / В. Петренко, О. Митина // Вестник СПбГУ. – Сер. 16. – 2015. – № 3. – С. 27–40.

Маслова В. А. Личность в культуре / В. А. Маслова. – Витебск : Изд-во УС «ВГУ им. И. М. Машерова», 2004. – 214 с.

Корновенко Л. В. Образи влади, виборів, виборця у мовній свідомості черкащан (за результатами асоціативного експерименту 2013–2014 рр.) / Л. В. Корновенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – № 27 (360). – 2015. – С. 59–69.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке. Монографічне видання / О. О. Селіванова. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2012. – 488 с.

Языковое сознание жителей Воронежа / И. А. Стернин [и др.] / под ред. И. А. Стернина. – Воронеж : Истоки, 2010. – 250 с. // Режим доступу : sterninia.ru/files/.../Jazykovoe_soznanie_voronezhcev_2010.pdf

Карасик В. И. Культурные доминанты в языке / В. И. Карасик // Языковой круг : личность, концепты, дискурс. – Волгоград : Перемена, 2002. – С. 166–205.

Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента : [монография] / Елена Игоревна Горошко. – М. – Харьков, 2001. – 320 с.

Дридзе Т. М. Ассоциативный эксперимент в конкретном социологическом исследовании / Т. М. Дридзе // Семантическая структура слова / АН СССР. Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1971. – С. 169–178. – Режим доступу : www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/pub/dridze.html

Шмелев А. Г. Введение в экспериментальную психосемантику : теоретико-методологические основания и диагностические возможности / А. Г. Шмелев. – М. : Изд-во МГУ, 1983.– 158 с.

Устьянцева Е. В. Лексикография и психолингвистическое значение слова «хлеб» / Е. В. Устьянцева // Вопросы психолингвистики. Институт языкознания РАН. – 2015. – С. 240–246. – Режим доступу: http://iling-ran.ru/main/news/160120_vpl?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=

vpl&utm_campaign=publications

Терехова Д. І. Типологія вербальних асоціацій у вільному асоціативному експерименті / Діана Терехова // Наукові записки. – Вип. 26. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 230–240.

Сурмач О. Я. Асоціативний експеримент та вербальні асоції у психолінгвістичних дослідженнях / О. Я. Сурмач // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 29. – с. 22–24. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_10

Словник української мови : В 11-ти тт. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Філософський енциклопедичний словник НАНУ / Ін-тут філософ. ім. Г. С. Сковороди ; ред. кол. : В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Бакальчук В. О. Тенденції етнокультурної толерантності в українському суспільстві / В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4 (5). – С. 69–75.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language