СИНОНІМІЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Світлана Василівна ХАРЧЕНКО

Abstract


У статті розглянуто питання синтаксичної синонімії на рівні простого речення в сучасній українській літературній мові. Закцентовано увагу на тому, що синтаксична синонімія перебуває в колі наукових зацікавлень науковців, однак низка питань досі не вивчена. Стверджено, що система синонімічних синтаксичних відношень на рівні простого речення досить розвинена. Її простежуємо як в межах одного структурного типу, так і на міжструктурному рівні. Виокремлено синонімію в межах а) двоскладних речень, б) двоскладних та односкладних, в) односкладних, г) неповних і / або еліптичних. Зазначено, що синонімічні відношення спостерігаємо й між різними комунікативними типами речень, а також усередині комунікативних типів. Кількісно та якісно різноманітна синонімія на міжструктурному рівні між двоскладними та односкладними. Проте не всі види речень вступають у синонімічні відношення в межах свого структурного типу.


Keywords


синтаксичні синоніми; синонімія; просте речення; когнітивна ситуація; інваріантне значення

References


Кононенко В. И. Системно-семантические связи в синтаксисе русского и украинского языков / В. И. Кононенко. – К. : Вища шк., 1976. – 206 с.

Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Юрій Шерех. – Мюнхен : Вид-во «Молоде життя», 1951. – 402 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник / С. В. Шевчук. – 4-те, вид. доп. і перероб. – К. : Арій, 2007. – 576 с.

Вечорек Д. Украинский язык. Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности / Диана Вечорек – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 135 с.

Лаврінець О. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові / Олена Лаврінець // Українська мова. – 2013. – № 1. – С. 24–38.

Харченко С. В. Засоби вираження спонукання в українській літературній мові: семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти : монографія / С. Харченко. – К. : Міленіум, 2015. – 206 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language