СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ОЙКОНІМІВ-ПЛЮРАТИВІВ ЧЕРКАЩИНИ

Людмила Іванівна ЛОНСЬКА

Abstract


У статті здійснено дериваційний аналіз назв населених пунктів Черкащини, представлено 5 словотвірних типів ойконімів, що функціонують у формі множини, із урахуванням семантики твірної основи та форманта. З’ясовано, що більшість ойконімів pluralia tantum формується за допомогою формантів: -ǿ-и, -к-и, -ц-і (-ин-ц-і, -ів-ц-і, -ен-ц-і), вони є продуктивними. Рідше трапляються деривати з формантами -ик-и (-ник-и),-ан-и, -як-и, -няк-и, -яг-и, які виявляють свою нерегулярність. З’ясовано, що більшість множинних дериватів є відсубстантивними утвореннями, меншою кількістю репрезентовані ойконіми-девербативи, незначну кількість представляють найменування відад’єктивного походження. Установлено мотиваційну базу онімних дериватів, зокрема найбільш представлені в досліджуваному регіоні ойконіми, мотиваторами яких є антропоніми-прізвища, прізвиська, імена першопоселенців. Досліджено, що значна кількість плюративів має подвійну чи навіть потрійну мотивацію. Описано множинні найменування, мотиваційною основою яких є апелятиви різнопланової семантики. Для встановлення твірного слова деривата-ойконіма здійснено спробу етимологічного аналізу на основі історичних джерел, лексикографічних праць, а також ураховано народну етимологію, зафіксовану в «Словнику мікротопонімії Черкащини».


Keywords


pluralia tantum; плюративи; словотвірний тип; ойконім; дериват; відсубстантивний дериват; девербатив; деад’єктив; продуктивний/непродуктивний формант; мотиватор; мотиваційне слово; мотиваційна основа

References


Гонца І. С. Номінативні сингулярні еліптичні ойконіми Черкащини : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / І. С. Гонца. – Умань, 2006. – 18 с.

Купчинська З. Реальний вимір архаїчних ойконімів-плюративів / З. Купчинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2012. – Вип. 17. – С. 359–366.

Тернова А. Словотвірні типи гідронайменувань pluralia tantum / А. Тернова // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 12. – С. 364–368.

Вебер Н. В. Мікроойконіми Івано-Франківщини на –и / -і / Н. В. Вебер // Записки з ономастики. – 2010. – Вип. 13. – С. 38–46.

Абдула Ю. Становлення ойконімії Слобожанщини (на матеріалі Харківщини ) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Ю. Абдула. – Кіровоград, 2008. – 20 с.

Купчинська З. Назви на -ич-і та -ан-и: від етнонімів до мікротопонімів / З. Купчинська // Студії з ономастики та етимології 2011–2012 / [Відп. ред. О. П. Карпенко, В. П. Шульгач]. – К. : Кий, 2012. – С. 131–140.

Царалунга І. Б. Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження [Електронний ресурс] / І. Б. Царалунга. – Режим доступу : http: // eprints.zu.edu.ua

Суперанская А. В. Структура имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Просвещение, 1969. – С. 113–118.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

Гаврилова Т. О. Словник мікротопонімії Черкащини / Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко. – Черкаси, 2010. – 494 с.

Янко М. П. Топонімічний словник України / М. П. Янко. – К. : Знання, 1998. – 432 с.

Щербина М. Цікава топоніміка Черкащини / М. Щербина. – Ужгород : Карпати, 2012. – 87 с.

Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии 1864 [Електронний ресурс] / Л. И. Похилевич. – Режим доступу : http: // beket.com.ua / cherkasskaja /.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language