СИНТАКСИЧНО НЕЧЛЕНОВАНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ: УСТАЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Марія Іванівна ЛИЧУК

Abstract


Статтю присвячено аналізові специфічних непредикативних синтаксичних одиниць в українській мові. Обґрунтовано вибір терміна «синтаксично нечленоване словосполучення» на позначення такого типу словосполучень. Простежено історію вивчення й дослідження нечленованих словосполучень у лінгвістиці. Зосереджено увагу на розвідках, які присвячені описові синтаксично нечленованих словосполучень у формально-синтаксичному аспекті – за синтаксичною роллю в реченні. Схарактеризовано найважливіші дослідження нечленованих словосполучень, проведені лінгвістами на поч. ХХІ ст. Проаналізовано граматичну природу синтаксично нечленованих словосполучень, закцентовано на їхніх диференційних ознаках, характеристиках, що відмежовують нечленовані словосполучення від синтаксичних вільних словосполучень.

Keywords


синтаксично нечленоване словосполучення; цілісні словосполучення; нерозкладні компоненти; синтаксична зв’язаність; згорнута пропозиція; ядерний конституант; граматична природа.

References


Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – 400 с.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. – Л. : Учпедгиз, 1941. – 620 с.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – М. : Гос. учебно-педаг. изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1956. – 511 с.

Смеречинський С. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та стилістикою / С. Смеречинський. – Харків, 1932. Фотопередрук з післясловом О. Горбача : Мюнхен,1990. – 399 с.

Реформатский А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. – М. : Учпедгиз, 1955. – 261 с.

Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.

Москаленко Н. А. Підмети, виражені словосполученням / Н. А. Москаленко // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 9. – С. 23–33.

Козачук Г. О. Підмети, виражені словосполученнями / Г. О. Козачук // Мовознавство. – 1997. – № 8. – С. 36–39.

Горпинич В. О. Нерозкладні синтаксичні словосполучення в українській мові / В. О. Горпинич // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 7. – С. 65–70.

Попович Н. М. Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові : монографія / Н. М. Попович, В. Д. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с.

Явір В. В. Складні випадки визначення членів речення, виражених словосполученням / В. В. Явір // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 8. – С. 70–75.

Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения / В. В. Виноградов // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М. : Учпедгиз, 1975. – С. 254–294.

Кротевич Е. В. Словосочетание как строительный материал предложения / Е. В. Кротевич // Вопросы славянского языкознания. – Кн. ІУ. – Харьков, 1955. – С. 17–25.

Мороховская Е. Я. Основные аспекты общей теории лингвистических моделей / Е. Я. Мороховская. – К. : Вища шк., 1975. – 246 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М. Ф. Алефіренко. – Харків : Вища шк., 1987. – 135 с.

Балко М. В. Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних словосполучень сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. В. Балко. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language