ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Людмила Володимирівна ШИТИК

Abstract


Статтю присвячено дослідженню займенниково-співвідносних складнопідрядних речень як репрезентантів значеннєвого синкретизму. Описано їхні структурно-семантичні особливості, проаналізовано різновиди, з’ясовано чинники, що зумовлюють синкретизм, умотивовано логічність їх кваліфікації як синкретичних утворень. Обґрунтовано значеннєвий синкретизм складнопідрядних займенниково-співвідносних речень, суть якого полягає в поєднанні семантико-синтаксичних відношень складнопідрядних одного структурного типу – нерозчленованої структури. Виявлено чинники, що вможливлюють синкретизм аналізованих конструкцій: невідповідність форми змістові, зокрема невідповідність між компонентами структурних схем, що проектують і підтримують різні типи відношень; подвійні синтаксичні зв’язки. Виокремлено й проаналізовано такі різновиди синкретичних займенниково-співвідносних складнопідрядних речень: субстанційно-атрибутивні, часово-умовні, умовно-часові, об’єктно-цільові, об’єктно-причинові, об’єктно-часові, об’єктно-якісні, кількісно-порівняльні, якісно-порівняльні, атрибутивно-порівняльні, атрибутивно-кількісні, займенниково-співвідносні локативно-атрибутивні. 

Keywords


синхронна перехідність; синкретизм; формальний синкретизм; значеннєвий синкретизм; формально-значеннєвий синкретизм; синкретичні займеннниково-співвідносні складнопідрядні речення

References


Бабайцева В. В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1979. – 269 с.

Бабайцева В. В. Явление переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – М. : Издательский дом «Дроффа», 2000. – 638 с.

Зарицька В. Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Зарицька Вікторія Григорівна ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 224 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Загнітко А. П. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого ускладненого і складного речення / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1994. – 204 с.

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – К. : Рад. школа, 1961. – Ч. ІІ. – 287 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, А. А. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 408 с.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.

Ожоган В. М. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови / В. М. Ожоган. – К. : НАН України, Ін-т укр. мови, 1997. – 230 с.

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Чередниченко І. Г. Складнопідрядні речення у сучасній українській мові. Спецкурс для студентів філологічних факультетів / І. Г. Чередниченко. – Чернівці : Чернівецький держ. ун-т, 1959. – 134 с.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: Поняття і терміни : [у 4 т.] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 350 с.; Т. 3. – 426 с.; – Т. 4. – 388 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language