СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІСТІВ ПРЕДИКАТИВНИХ ЧАСТИН У СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ

Раїса Олександрівна ХРИСТІАНІНОВА

Abstract


Статтю присвячено дослідженню семантичного узгодження предикативних частин у складносурядних реченнях. Акцентовано увагу на тому, що граматично незалежні предикативні частини складносурядних речень постають як семантично взаємозалежні. Визначено різновиди семантико-синтаксичної взаємозалежності пропозицій предикативних частин у типових та специфічних складносурядних реченнях. Обґрунтовано, що базовою для всіх типових складносурядних речень є темпоральна семантико-синтаксична взаємозалежність із формуванням первинного єднального граматичного значення, конкретизована у двох різновидах – власне темпоральній (одночасності і різночасності) та каузальній (причиново-наслідковій і умовно-наслідковій) взаємозалежності. Проаналізовано чинники, котрі дають змогу мовцеві поєднувати в одній конструкції предикативні частини, що відображають незалежні одна від одної ситуації об’єктивної дійсності. Констатовано, що в специфічних складносурядних реченнях постає темпоральна (приєднувальні речення доповнення) і взаємозалежність «основне – додаткове» (приєднувальні речення побіжного зауваження і висновкові) та загальне приєднувальне граматичне значення.

Keywords


складносурядне речення; темпоральна семантико-синтаксична взаємозалежність; каузальна семантико-синтаксична взаємозалежність; семантико-синтаксична взаємозалежність «основне – додаткове»; власне єднальне граматичне значення; єднально-порівняльне граматичн

References


Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. М. Приходько. – Київ, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/47572-1.html.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтакисис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Масицька Т. Семантико-синтаксична взаємозалежність і формально-синтаксична взаємонезалежність у складносурядних реченнях / Тетяна Масицька // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журнал на пошану член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 (4). – С. 116–129.

Андерш Й. Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською : [монографія] / Й. Ф. Андерш. – К. : Наукова думка, 1987. – 191 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке : [пособие для учителей] / Л. Д. Чеснокова. – М. : Просвещение, 1971. – 542 с.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Л. : Наука, 1974. – 428 с.

Барчук В. М. Сурядність: типологічний аспект / В. М. Барчук // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 13–20.

Христіанінова Р. О. Формально-граматична організація складносурядних речень / Р. О. Христіанінова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Вип. IV. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – С. 171–180.

Христіанінова Р. Типові і специфічні складносурядні речення / Раїса Христіанінова // Граматичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – С. 69–74.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language