СЛОВОТВІРНА ПАРАДИГМАТИКА ВІДЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗВУКОВОГО ВИЯВУ РІДИНИ

Оксана Павлівна КУШЛИК

Abstract


У статті встановлено словотвірну парадигматику дієслів-ономатопів із семантикою звукового вияву рідини як однієї з підгруп предметних відзвуконаслідувальних дієслів української мови. Увесь корпус дієслів-ономатопів залежно від словотворчих засобів, за допомогою яких вони постали, об’єднано у два словотвірні типи: перший сформували дієслова із суфіксом -а- / -ка-, -ча-, другий – із суфіксами -ота-, -оті-. Словотвірні парадигми вершинних дієслів цих словотвірних типів структуровано відповідно двома (субстантивною і вербальною) і трьома (субстантивною, вербальною та ад’єктивною) морфологічними зонами; у межах кожної зони визначено континуум словотвірних значень дериватів, інвентаризовано набір словотворчих засобів для їх реалізації, виявлено здатність деяких дериватів виражати додаткові семантичні відтінки, з’ясовано причини нереалізації тих чи тих семантичних позицій

Keywords


словотвірна парадигма; словотвірна зона; словотвірне значення; словотворчий формант; твірна основа; семантична позиція; дериват; девербатив

References


Земская Е. А. О парадигматических отношениях в словообразовании / Е. А. Земская // Русский язык : Вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения І–VIII. – М. : Наука, 1978. – С. 63–77.

Ґрещук В. В. Теоретичні засади основоцентричної дериватології. Відприкметниковий словотвір / В. В. Ґрещук // В. В. Ґрещук, Р. О. Бачкур, І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська. Нариси з основоцентричної дериватології; [за ред. Василя Ґрещука]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 6–38; 107–153.

Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові : [монографія] / З. О. Валюх. – К. ; Полтава : АСМІ, 2005. – 356 с.

Джочка І. Ф. Віддієслівний словотвір / І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська // В. В. Ґрещук, Р. О. Бачкур, І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська. Нариси з основоцентричної дериватології; [за ред. Василя Ґрещука]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 154–259.

Пославська Н. М. Віддієслівний словотвір / Н. М. Пославська, І. Ф. Джочка // В. В. Ґрещук, Р. О. Бачкур, І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська. Нариси з основоцентричної дериватології; [за ред. Василя Ґрещука]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 154–179, 259–324.

Кушлик О. Дериваційне наповнення вербальної зони словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів в українській мові / Оксана Кушлик // Мовознавчий вісник : [зб. наук. праць / відп. ред. Г. Мартинова]. – Черкаси, 2012. – Вип. 14–15. – С.159–167.

Кушлик О. П. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові : [монографія] / О. П. Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с.

Кушлик О. П. Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Павлівна Кушлик. – Київ, 2016. – 507 с.

Бабакова О. В. Семантична структура та функціонування дієслів звучання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Бабакова. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.

Возний Т. М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т. М. Возний. – Львів : Вища шк., 1981. – 187 с.

Юрчук Л. А. Суфіксальний дієслівний словотвір / Л. А. Юрчук // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 171–210.

Machek V. Origine des verbs slaves en -ot-ati-/-et-ati, -it-ati- / Vétclav Machek // Sbornik filozofickej university Komenského. – Philologica. – Bratislava, 1964. – № 16. – S. 124–135.

Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К. : Вища шк., 1972. – Ч. 1. – 402 с.

Юсип-Якимович Ю. В. Словотвірні відономатопоетичні моделі дієслів з+-ота- (-ти) і з+-оті- (-ти) в українських говірках Карпат / Ю. Юсип-Якимович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2008. – Вип. 12. – С. 220–223.

Boranič D. Onomatopejske riječi za životinje u slavenskim jezicima / Dragutin Boranič. – Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. – CL XXVIII. – Zagreb, 1909. – S. 1–86.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника : [монографія] / В. П. Олексенко. – Херсон : Айлант, 2005. – 336 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language