КОРЕЛЯТИВНА АСИМЕТРІЯ ПОЛІСЕМІЧНИХ СТРУКТУР ВИДОВИХ ПАРТНЕРІВ

Микола Іванович КАЛЬКО

Abstract


У статті на матеріалі українського дієслова унаочнено можливість, доцільність та ефективність застосування об’єктивістського підходу до опису дієслівного виду, що акцентує увагу на залежності оцінки внутрішньочасового характеру ситуації від онтологічної специфіки екстралінгвальних корелятів дієслова, визначальної для способу їхньої мовної категоризації, і неодмінно передбачає розмежування граматичного (категорії виду) та лексичного (аспектуальні класи) компонентів аспектуальності. Доведено, що такий підхід дає змогу, використовуючи відповідний дослідницький інструментарій, створити об’єктивний, удокладнений, а не схематичний аспектуальний «портрет» багатозначної дієслівної лексеми.

Схарактеризовано теоретичні засади і описано досвід типологізації корелятивної асиметрії полісемічних структур видових партнерів як вияву аспектуальної полікатегорійності дієслова в сучасній українській літературній мові. Виокремлено та специфіковано основні типи корелятивно вагомого поєднання у складі дієслівної лексеми аспектуально різнокатегорійних значень, одні з яких уможливлюють видову співвіднесеність, а інші накладають на неї семантичні табу.

Досліджуваний матеріал засвідчує, що основний визначальний чинник аспектуальної поведінки дієслова – відображена в лексичній семантиці онтологічна специфіка фрагментів екстралінгвального довкілля. Термінативність, активітивність, евентивність, стативність та релятивність не є однозначною аспектуальною кваліфікацією всієї лексеми, а форматом реалізації, який у різних словозначеннях одного дієслова може бути неоднаковим.


Keywords


дієслово; вид; видовий партнер; аспектуальність; аспектуальний кластермінатив; активітив; статив; евентив; релятив; аспектуальна поведінка; аспектуальна полікатегорійність; корелятивна асиметрія

References


Карпухин С. А. Семантика русского глагольного вида : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / С. А. Карпухин. – Самара, 2008. – 31 с.

Лайонз Дж. Лингвистическая семантика : Введение / Дж. Лайонз. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.

Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке / Ю. С. Маслов // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – 1948. – Т. VII. – Вып. 4. – С. 303–316.

Vendler Z. Verbs and times / Z. Vendler // Linguistics in philosophy. – Ithca : Cornell University Press, 1967. – P. 97–121.

Калько М. І. Аспектуальність : категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові : [монографія] / М. І. Калько. – [вид. 2-ге, переробл. й доповн.] – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А. , 2013. – 488 с.

Тимченко Є. Українська граматика / Є. Тимченко. – К. : Друк. Т-ва Н. А. Гирич, 1907. – Ч. 1. – 179 с.

Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1971. – 315 с.

Русанівський В. М. Дієслово – рух, дія, образ / В. М. Русанівський. – К. : Радянська школа, 1977. – 111 с.

Городенська К. Г. Дієслово // Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови. Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – С. 217–298.

Городенська К. Г. Аспектологічні характеристики дієслів руху, переміщення / К. Г. Городенська // Актуальні проблеми граматики : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1997. – Вип. 2. – С. 116–119.

Городенська К. Г. Видові протиставлення в системі сучасних дієслів / К. Г. Городенська // Слово. Стиль. Норма : зб. наук. праць, присвячений 65-річчю з дня народження д-ра філол. наук, проф. С. Я. Єрмоленко / [відп. ред. Н. М. Сологуб]. – К., 2002. – С. 118–121.

Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові : система засобів вираження / О. І. Бондар. – Одеса : Астропринт, 1996. – 192 с.

Соколова С. О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові / С. О. Соколова. – К. : Наук. думка, 2003. – 284 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Загнітко А. П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / А. П. Загнітко. – К. : НМК ВО, 1990. – 132 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 435 с.

Грищенко А. П. Дієслово / А. П. Грищенко // Сучасна українська літературна мова. – К. : Вища школа, 1997. – С. 403–446.

Плющ М. Я. Категорія суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення / М. Я. Плющ. – К. : Вища школа, 1986. – 175 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : Просвещение, 1977. – Т. – Вып. 2 : Глагол. – 406 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language