СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Людмила Петрівна ЮЛДАШЕВА

Abstract


Статтю присвячено дослідженню структурних особливостей заголовків творів сучасної української літератури. Проаналізовано функційні відношення між заголовком і текстом. Досліджено граматичні моделі, які реципієнти сприймають як специфічні для створення літературних заголовків. На підставі сучасної класифікації синтаксичних одиниць української мови виокремлено заголовки-словоформи, заголовки-сурядні і підрядні словосполучення, заголовки-речення. З’ясовано, що заголовки різних типів кількісно представлені непропорційно й розподілені в українській новітній літературі нерівномірно. Заголовки деяких структурних типів дуже поширені (іменники у формі називного відмінка, прості речення), водночас інші, навпаки, трапляються рідко або взагалі є поодинокими (назви, виражені займенниками, вигуками, складнопідрядними реченнями).


Keywords


заголовки творів сучасної української літератури; текст; заголовки-словоформи; заголовки-сурядні словосполучення; заголовки-підрядні словосполучення; заголовки-речення.

References


Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Ролан Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лигвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.

Джанджакова Е. В. Об использовании цитат в заглавиях художественных произведений / Е. В. Джанджакова // Структура и семантика текста / Межвуз. сб. научн. трудов . – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1988. – С. 30–37.

Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий / С. Д. Крижановский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philol.msu.ru/tezaurus/library.php?view

Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.

Бондалетов В. Д. Русская ономастика : учеб. пособие / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.

Василевский А. Л. Семиотический анализ товарных знаков / А. Л. Василевский // Семиотические проблемы языков науки, терминологии, информатики. – М. : Изд-во МГУ, 1971. – С. 474–478.

Голомидова М. В. Искусственная номинация в русской ономастике: дис. …д-ра филол. наук : 10.02.01 – русский язык / М. В. Голомидова. – Екатеринбург, 1998. – 375 с.

Кожина H. A. О функциях заглавия художественного произведения / H. A. Кожина // Вопросы современного состояния и исторического развития русского языка. – М. : Наука, 1984. – С. 10–11.

Попов A. C. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие / A. C. Попов // Развитие синтаксиса современного русского языка. – М. : Наука, 1966. – С. 95–126.

Траченко О. М. Парадигма заголовків // Іноземна філологія. – 1990. – № 97. – С. 84–90.

Доблаев Л. П. Смысловая структура текста и проблемы его понимания / Л. П. Доблаев. – М. : Педагогика, 1982. – 176 с.

Пешковский A. M. Русский синтаксис в научном освещении / A. M. Пешковский. – М. : УРСС, 2001. – 450 с.

Грицюк Л. Ф. Образно-семантичний підхід до класифікації заголовків / Л. Ф. Грицюк // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 51–56.

Іздрик Ю. Таке / Ю. Іздрик. – Х. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2009. – 396 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language