ТЕНДЕНЦІЇ УСТАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Алла Анатоліївна ТАРАН

Abstract


Обґрунтовано тенденції стабілізації нової лексики, окреслено чинники, що зумовлюють оновлення мови, поповнення її ресурсів, зміни в мовній нормі. Для з’ясування статусу в системі мови та в мовній практиці, прогнозування їхньої стійкості запропоновано поняття «функціональний потенціал інновації» – сумарний показник парадигматичних (ієрархічних, гіперо-гіпонімічних), епідигматичних (дериваційних та асоціативних) і синтагматичних (комбінаторних) відношень інновації в системі мови й у тексті, її номінаційної та комунікативної активності.


Keywords


мовна динаміка; інновація; функціональний потенціал інновації; неосемантизм

References


Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Ф. де Соссюр ; [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. – К. : Основи, 1998. – 324 с.

Мельничук О. С. Еволюція мови // О. С. Мельничук // Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – [3-є вид., випр. і доп. ].– К. : Укр. енцикл., 2007. – С. 172–173.

Горецький Я. Динамічність і динаміка в мові / Я. Горецький // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 7–10.

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny – Bratislava : Veda, 1989. – 430 s.

Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / [за ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 439 с.

Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения) / Э. Косериу ; [пер. с исп. И. А. Мельчука]. – М. : УРСС, 2001. – 206 с.

Карпіловська Є. А. Конкурування варіантних номінацій як вияв тенденцій розвитку лексикону: регулятори рівноваги / Є. А. Карпіловська // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 122–132.

Тулдава Ю. А. Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики / Ю. А. Тулдава. – Тарту : ТГУ, 1987. – 203 с.

Коссак О. М. Англо-українсько-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки / О. М. Коссак, С. Л. Маньковський. – Львів : Світ, 1991. – 487 с.

Словник української мови : В 11-и тт. / [ред. кол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Сучасний словник іншомовних слів / [укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. : Довіра, 2006. – 790 с.

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / [авт.-уклад. Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький]. – [2-е вид.]. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2006. – 824 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language