РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСЕМ ІЗ ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ НОМІНУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ І ПРОЦЕСІВ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ)

Юлія Володимирівна КАЛУЖИНСЬКА

Abstract


У статті проаналізовано лексеми з переносним значенням для номінування негативних дій і процесів на матеріалі мови української сучасної періодики.

З’ясовано, що автори публікацій, аби увиразнити тексти й привернути увагу читачів, удаються до різних засобів, надаючи мові газетної періодики емоційно-експресивного забарвлення. На початку ХХІ ст. автори мас-медійних матеріалів періодики різних регіонів та різних форм власності України активно використовують слова з переносними значеннями. Одним із найвиразніших засобів творення публіцистичного тексту є лексеми, вжиті в переносному значенні. Простежено тенденції розвитку мови сучасної української періодики з огляду на нестійку суспільно-політичну ситуацію в країні. Під впливом позамовних чинників у мові засобів масової інформації набуло активності використання слів із переносним значенням для позначення негативних процесів, що відбуваються в політичному житті країни, зокрема на шпальтах газет активно розвивають тему стосунків України з Росією. У зв’язку з напруженою ситуацією в суспільстві в публікаціях на соціальну та економічну тематику зросла кількість вживання негативних дієслів із переносним значенням. Вони характеризують та описують настрої людей, події, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

З’ясовано, що в мові сучасних друкованих засобів масової інформації лексеми з переносним негативним значенням надають мас-медійним текстам емоційно-експресивного забарвлення. Вони функціонують як із відомими переносними значеннями, так і з новими, не  зафіксованими в словниках. Слова з переносним значенням переважають у текстах на суспільно-політичну, економічну та військову тематику.


Keywords


мова засобів масової інформації; негативна оцінка; емоційно-експресивне забарвлення; лексеми з переносним значенням; позамовні чинники; стилістична роль

References


Навальна М. І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : [монографія] / М. І. Навальна. – К., Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 328 с.

Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль / А. Н. Васильева. – М. : Русский язык, 1982. – 198 с.

Голікова Н. С. Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі : [навч.-метод. посіб.] / Н. С. Голікова, І. С. Попова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознав., Обл. центр історії та розвитку укр. мови. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 157 с.

Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець XIX–початок ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх ; АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1970. – 304 с.

Линник Н. В. Вживання зниженої лексики у мові друкованих засобів масової інформації та її вплив на норми літературної мови / Н. В. Линник // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 49, Т. 2. – С. 65–67.

Масенко Л. Т. Мова і політика / Л. Т. Масенко. – К. : Соняшник, 1999. – 100 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993. – 248 с.

Сербенська О. А. Нові тенденції у мові сучасної преси / О. А. Сербенська. – К. : Наук. думка, 1998. – 106 с.

Сербенська О. А. Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства : дис. д-ра філол. наук / Сербенська Олександра Антонівна ; Львівський ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1992. – 419 с.

Словник української мови : В 11-и т. / [ред. кол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language