ФРАЗЕМІКА В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ РИС УКРАЇНЦІВ

Наталія Федорівна ВЕНЖИНОВИЧ

Abstract


У статті досліджено фраземи як джерело відтворення національної специфіки етносвідомості українського народу. Фразеологізми в повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» передають індивідуальні риси героїв, через їхню мову ми пізнаємо характер не лише окремих членів родини, але й визначальні ментальні особливості українського народу. Найбільш виразно виявлені функції портретної характеристики, створення гумору, узагальнення та вираження експресивної оцінки. У повісті наявні фраземи, побудовані на зіставленні несумісних понять. Вони ґрунтуються на народному гуморі, фразеологічні одиниці нерідко вживаються на позначення нісенітниці. Високу майстернiсть продемонстрував письменник, використовуючи фразеологізми в дiалогах героїв. Отримані результати можуть бути використані в процесі вивчення фраземного багатства творів інших письменників на уроках у школі й при студіюванні відповідних тем студентами вишів, адже фразеологічні одиниці української мови, як і будь-якої іншої мови, відтворюють великий життєвий досвід народу, його вміння спостерігати й узагальнювати найсуттєвіші явища, факти в природі та суспільстві, народну мудрість, кмітливість. Мова зберігає й передає з покоління в покоління лише ті фраземи, які прямо або опосередковано співвідносні з еталонами, стереотипами національної культури, як матеріальної, так і духовної.

Keywords


фразема; ментальні особливості; експресивна оцінка; специфіка етносвідомості

References


Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К. : Знання, 2007. – 497 с.

Демський М. Т. Лексичні та граматичні особливості українських іменникових фразеологізмів // Мовознавство. – 1981.– № 2. – С. 35– 41.

Полиняк Ю. Ю. Джерела української фразеології [Текст] / Ю. Ю. Полиняк // Управління розвитком.– 2013. – № 15. – С. 38–40.

Фокина М. А. Фразеологические единицы в повествовательном дискурсе (на материале русской художественной прозы XIX – XX веков) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / М. А. Фокина. – Орёл, 2008. – 50 с.

Бибик С. П. Оповідність в українській художній прозі : монографія / С. П. Бибик ; за наук. ред. С. Я. Єрмоленко. – К.; Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 288 с.

Совак Р. О. Етнокультурознавчий аспект змісту фразеологічних одиниць української мови / Р. О. Совак // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 11. – С. 42–48.

Щербачук Л. Ф. Фразеологічна контамінація в художніх творах О. Гончара / Л. Ф. Щербачук // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 9.– С. 139 –141.

Васильченко В. М. Народна фразеологія як матеріал для українознавчих (етнолінгвістичних) студій / В. М. Васильченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Випуск 5. – С. 256–259.

Колоїз Ж. В. Глибоко народний (про діалектні особливості мови творів І. Нечуя-Левицького) / Ж. В. Колоїз //Лінгвістика. – № 2 (17), 2009. – С. 48–57.

Венжинович Н. Ф. Тематична стратифікація фразеологізмів сучасної української мови / Мова і культура: зб. наук. пр. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. IX (121). – С. 112–120.

Нечуй-Левицький І. С. «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я» та інші твори. – Донецьк : ТОВ «ВКФ БАО», 2010. – 384 с. : іл.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language