ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ЗАЙМЕННИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI–XVII СТОЛІТЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГРАМАТИК)

Оксана Богданівна ШПИТЬ

Abstract


У статті простежено еволюцію поняття ʹсемантика займенникаʹ в українських граматичних студіях від XVI століття до нашого часу. З’ясовано смислове наповнення цього поняття, що постає як результат його осмислення мовознавцями. Аналіз конкретних граматичних праць засвідчив, що семантика займенника відрізняється від семантики інших частин мови. Займенники об’єднані в одну частину мови значенням вказівності (дейктичності). Ще з XVI століття займенник серед інших граматичних категорій мав «значенїє» (граматика Лаврентія Зизанія). Особливість семантики займенника виявляється в тому, що він набуває конкретного значення – і кожного разу іншого – тільки в конкретних контекстах. Таке явище мало місце і в семантиці займенників XVI–XVII століть. У сучасному традиційному мовознавстві семантику займенника не ставлять під сумнів (С. Самійленко, І. Білодід, Б. Кулик, М. Леонова, М. Жовтобрюх, В. Горпинич, Г. Наєнко, О. Микитюк та ін.). Лише І. Кучеренко в процесі аналізу частин мови заперечив займенник, спираючись на семантичний критерій. Актуальність інтересу сучасних мовознавців до питання семантики займенника засвідчена дослідженнями І. Дудко (про семантику неозначених займенників) і Н. Тесленко (про семантику вказівних займенників). Підсумовано, що в сучасній лінгвістиці питання семантики займенника є спірним.

Keywords


семантика; займенник; граматичні студії; підходи до вивчення; історія мови

References


Дудко І. В. Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. В. Дудко. – К., 2002. – 24 с.

Тесленко Н. Значення або мовний смисл у розрізі займенникової семантики / Н. Тесленко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 16. – Донецьк : Східний видавничий дім. – 2007. – С. 68–85.

Тесленко Н. О. Референційна семантика вказівних займенників: когнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. О. Тесленко. – Донецьк, 2010. – 22 с.

Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія / І. К. Кучеренко. – Ч. І. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – 172 с.

Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е. А. Кузьминовой; предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л. Ремнёвой. – М. : Изд-во МГУ, 2000. – 523 с.

Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Юрій Шевельов. – Мюнхен, 1951. – 402 с.

Самійленко С. П. З історичних коментарів до української мови. Займенник / С. П. Самійленко // Українська мова в школі. – 1955. – № 6. – С. 16–30.

Матвіяс І. Г. Синтаксис займенників в українській мові / І. Г. Матвіяс. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 131 с.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [Д. Х. Бараник, І. І. Ковалик, А. С. Колодяжний, Л. І. Коломієць, А. В. Майборода, І. Г. Матвіяс, М. П. Муравицька] ; відп. ред. В. М. Русанівський ; за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.

Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – Ч. І. – Вид. 4-е. – К. : Вища шк., 1972. – 424 с.

Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / М. В. Леонова. – К. : Вища школа, 1983. – 264 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія, синтаксис / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. – К. : Вища шк., 1989. – 334 с.

Жовтобрюх М. А. Займенник у системі частин мови / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 18–22.

Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. / За ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 336 с.

Наєнко Г. М. Історична морфологія української мови: Динаміка граматичної форми / Г. М. Наєнко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 136 с.

Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма / О. Микитюк. – Львів : Вид-во Львівської Політехніки, 2010. – 440 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language