ЕКСПЛІЦИТНО ВИРАЖЕНА ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Л. О. Овсієнко

Abstract


У статті розглянуто експліцитно виражену оцінку в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу, особливу увагу приділено оцінно маркованій лексиці та оцінній частині висловлення. Інформація, яка закодована в структурі оцінного висловлення, або в значенні окремої лексеми, не однорідна стосовно ступеня легкості її декодування. Основою експліцитного змісту висловлення в контексті постає його пропозиційний зміст. Певна частина оцінних повідомлень у мовленні представлена експліцитно, за допомогою лексичних засобів (часто оцінні або ті, які містять оцінну семантику), спеціально призначених для безпосереднього передавання оцінки. Експліцитні оцінні номінації у фрагментах німецькомовних діалогічних дискурсів представлені за допомогою емотивної лексики, до складу якої входять не лише іменники, власні імена, а й форми їхніх уживаних предикатів. Представлені оцінні номінації мають особливий  потенціал і виконують  предикативну функцію, можуть бути виражені низкою оцінних іменників, прикметників, предикатами думки, прислівниками, вигуками тощо. Відповідно до ситуації міжособистісного спілкування експліцитно виражена оцінка в контексті може мати не тільки  позитивне, негативне, а й нейтральне значення. 


Keywords


експліцитно виражена оцінка; німецькомовний діалогічний дискурс; комунікант; комунікативна ситуація; номінація

References


Анохіна Т. О. Експліцитні та імпліцитні засоби позначення мовчання в англомовному та україномовному художньому дискурсах / Т. О. Анохіна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / [відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – Вип. 15. – С. 7–10.

Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : [моногр.] / Лілія Ростиславівна Безугла. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н Каразіна, 2007. – 332 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки : [моногр.] / Елена Михайловна Вольф. – [2-е изд., доп]. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

Гамзюк М. В. Емотивні характеристики лексичних одиниць сучасної німецької мови / М. В. Гамзюк // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX – VIII : Філологія – Педагогіка – Психологія : [зб. наук. праць]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 14. – С. 61–65.

Грайс Г. П.Логика и речевое общение [пер. с разн. яз. / общ. ред. Е. В. Падучевой] / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 217–237.

Іваненко С. М. Оцінний компонент значення мовної одиниці як один із засобів експлікації тональності тексту / С. М. Іваненко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. статей / [відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 72–79.

Кобозева И. М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой деятельности // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов : [сост. и вступ. ст. Н. М. Кобозевой, В. З. Демьянкова / общ. ред. Б. Ю. Городецкого]. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17. – С. 7–21.

Яшенкова О. В. Оценочные номинации в английской диалогической речи: дис. … кандидата филол. наук : 10.02.04 / Яшенкова Ольга Владимировна. – К., 1995. – 213 с.

Müller B. L. Der Sprechakt als Satzbedeutung: Zur pragmatischen Grundform der natürlichen Sprache / B. L. Müller. – Bern et al. : Lang, 2003. – 359 S.

Pelz H. Linguistik. Eine Einführung / Heidrun Pelz. – Hamb. : Hoffman und Campe Verlag, 2007. – 352 S.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language