МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРАДИ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII–XV СТ.

І. Я. Гродський

Abstract


Статтю присвячено дослідженню прагматичних характеристик поради в середньоанглійських лицарських романах. У ході роботи визначено комунікативно-прагматичний зміст поради, виявлено позамовні фактори, які впливають на його функціонування, встановлено умови успішності та причини виникнення додаткових семантико-стилістичних і прагматичних ознак, які накладаються в процесі спілкування на основне значення висловлення. Висловлення поради розглядається як директивний МА з додатковим прагмасемантичним відтінком. Встановлено специфіку висловлення-поради як некатегоричного МА, який спрямований спонукати адресата до виконання конкретної корисної для нього дії у майбутньому. Здійснено аналіз одиниць та розглянуто інвентар мовних засобів (спеціалізованих і неспеціалізованих) висловлень, що вживаються комунікантами для вираження поради, встановлено закономірності їхнього вибору відповідно до комунікативної мети, визначено іллокутивний потенціал висловлень-порад середньоанглійської мови. Встановлено, що облігаторними ознаками поради є її бенефактивна спрямованість, незалежність комунікантів, зацікавленість адресата у виконанні спонукуваної дії, необов’язковість її реалізації. Комунікативна ситуація поради передбачає наявність суб’єкта й об’єкта поради, власне поради, оцінки й реакції на неї, прохання адресата про надання поради й суб’єкта – про дозвіл надати пораду, аргументації.


Keywords


лицарський роман; порада; мовленнєвий акт; комунікативна ситуація; директив; іллокутивна сила; перлокутивний ефект

References


Бондарєва Н. О. Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом «порада»: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.01 / Н. О. Бондарєва. – К., 2005. – 203 с.

Вежбицкая А. Речевые акты / А. Вежбицкая // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 251–275.

Гавриш М. Мовленнєвий акт порада: соціолінгвістичний аспект / М. Гавриш // Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХмЦНТЕІ, 2013. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 24–27.

Гладуш Н. Ф. Повествовательные директивы в современном английском языке: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Н. Ф. Гладуш. – К., 1985. – 205 с.

Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с.

Наумук О. В. Мовні засоби вербалізації поради: когнітивний та прагматичний аспекти : монографія. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 211 с.

Хричиков Б. В. Категорія модальності, її обсяг і засоби вираження в сучасній російській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / Б. В. Хричиков. – К., 1994. – 33 с.

Searl J. A. Classification of illocutionary acts / J. Searl // Language in Society. – Vol. 5. – 1976. – P. 1 – 23.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language