СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ПРИТЧ

М. В. Заполовський

Abstract


Статтю присвячено дослідженню архітектоніки притчі (параболи) та її модифікацій в біблійному тексті, представленому 4-ма німецькомовними перекладами.

Предметом аналізу стали структурні характеристики 333 параболічних фрагментів: висвітлено їхні композиційні особливості, інтертекстуальні та лексико-стилістичні властивості.

Біблійні параболи можуть позначати як образні тексти в цілому, так і їхні підвиди – притчі у їх різновидах, які реалізовуються за допомогою порівняльних конструкцій та розширених метафор. Вони передбачають звернення уваги, а тоді зміну поведінки чи ставлення реципієнтів, а за допомогою когнітивної та емотивної функцій, вони мають на меті пояснення та практичне застосування несподіваного, часто провокативного погляду на реальність. Їх вживання мотивується бажанням мовця відвернути увагу від аспектів реальності, про які він не хоче повідомляти прямо. Важливу роль у структурі німецькомовних біблійних притч відіграють монологи, діалоги, риторичні запитання, які спрямовані на те, щоб викликати реакцію рецепієнта, спонукають замислитись над поставленою у притчі проблемою. Поряд із риторичними запитаннями зустрічається такий засіб як умовчання, що активізує думку та внутрішню реакцію слухача. Крім метафори та порівняння, вагому роль у їхньому лексичному складі відіграють такі стилістичні фігури, як: метонімія, синекдоха, епітети, іронія, персоніфікація, гіпербола та літота.


Keywords


притча; структура; текст; контекст; троп; образ; метафора; порівняння; функція.

References


Білодід І. К. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / І. К. Білодід. – К. : Наук. думка, 1973. – 588 c.

Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі : лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : [монографія] / Л. І. Бєлєхова – Херсон : Айлант, 2002. – 368 с.

Брандес М. П. Стилистика немецкого язика : для институтов и факультетов иностранных языков : [учебник] / М. П. Брандес. – М. : Высшая школа, 1983. – 271 с.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – К. : Знання, 2006. – 591 с.

Мусієнко Ю. Функціональні та структурно-семантичні характеристики англійських притч / Ю. Мусієнко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка / О. Семенюк (відп. ред.). – Випуск 96 (1). – (Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 610 с. – С. 598−603.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – М. : Высш. школа, 1990. – 344 с.

Сержантова М. А. Проблема современной интерпретации библейской притчи / М. А. Сержантова // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 25−30. – (Серия «Лингвистика»).

Bibel, Schlachter Übersetzung, Version 2000 (neue revidierte Fassung). – CLV Verlag, 2004. – 1358 S.

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (in der revidierten Fassung von 1984). – Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1985. – 1232 S.

Elberfelder Bibel. – Mannheim : Brockhaus R. Verlag GmbH, 2007. – 1536 S.

Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, G. Michel. – Leipzig, 1977. – 394 S.

Historisches Wörterbuch der Rhetorik / Hgg. Gert Ueding u. a. – Bd. 3. – Tübingen : M. Niemeyer, 1996. – 1610 col.

Jülicher A. Die Gleichnisreden Jesu : in 2 Bd. / A. Jülicher. – Aufl. 2. – Tübingen : Mohr Verlag, 1910. – 971 S.

Klauck H. J. Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten / H. J. Klauck // Neutestamentliche Abhandlungen. – Münster, 1978. – 410 S.

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift / Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, Deutscher Zweig, e. V. – Selters / Taunus, 2006. – 1661 S.Riesel E. Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schendels. – M., 1975. – 316 S.

Via D. O. Die Gleichnisse Jesu. Ihre literarische und existentiale Dimension / D. O. Via // Beiträge zur evangelischen Theologie. – München, 1970. – Bd. 57. – 217 S.

Weder H. Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichliche Analysen und Interpretationen / H. Weder. – Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, 1978. – 312 S.

Zimmermann R. Hermeneutik der Gleichnisse Jesu. Methodische Neuansätze zum Verstehen urchristlicher Parabeltexte / R. Zimmermann. – Tübingen : Mohr Siebeck Verlag, 2008. – S. 383−419.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language