ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Р. О. Христіанінова

Abstract


У статті зосереджено увагу на проблемі типології складнопідрядних речень. Метою розвідки є створення формально-граматичної типології задекларованих речень на засадничих принципах функційно-категорійної граматики. Теоретичні узагальнення зроблено на матеріалі сучасної української мови. У статті подано докладний аналіз формально-граматичної організації складнопідрядних речень і виокремлено їхні типи, види та різновиди з опертям на особливості організації інформації в цих реченнях, способи оформлення залежної предикації та формально-синтаксичний зв’язок між предикативними частинами. Основна ідея запропонованого дослідження полягає в тому, що складнопідрядні речення являють собою ієрархічну систему формально-граматичних типів, видів та різновидів. За особливостями організації інформації в означених реченнях та способами оформлення залежної предикації всі складнопідрядні речення згруповано на типові і специфічні. За різновидами формально-синтаксичного зв’язку між предикативними частинами типові складнопідрядні речення розподілено на приреченнєві (з підпорядкуванням підрядної частини всій головній і сегментові головної частини), прислівні (валентно зумовлені і валентно не зумовлені) та опосередковані (опосередковано-приреченнєві та опосередковано-прислівні), специфічні – на займенниково-співвідносні, що репрезентовані симетричними та асиметричними конструкціями, і приєднувальні.


Keywords


складнопідрядне речення; формально-граматична типологія; типові складнопідрядні речення; специфічні складнопідрядні речення; прислівний підрядний зв’язок; приреченнєвий підрядний зв’язок; валентно зумовлений зв’язок; валентно не зумовлений зв’язок

References


Бевзенко С. П. Структура складного речення в українській мові : [навч. посіб.] / С. П. Бевзенко. – К. : КДПІ, 1987. – 80 с.

Валина Н. C. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке : [учеб. пособие] / Н. С. Валгина. – М. : Московский полиграфический институт, 1971. – 83 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підруч. [для студ. філол. фак. вузів] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Кротевич Є. В. Будова складнопідрядного речення : [стенограма лекції] / Є. В. Кротевич. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1951. – 31 с.

Крючков С. Е. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения / С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. – М. : Просвещение, 1977. – 192 с.

Латышева А. Н. Три стратегии построения сложноподчиненных предложений как реализация разных коммуникативных структур / А. Н. Латышева // Русский язык : исторические судьбы и современность : труды и материалы междунар. конгресса исследователей русского языка, 13–16 марта 2001 г., Москва / общ. ред. М. Л. Ремнёвой и А. А. Поликарпова. – М. : Изд-во МГУ, 2001. – С. 211–212.

Ломов А. М. К интерпретации русского сложноподчиненного предложения / А. М. Ломов, Р. Гусман Тирадо // Вестник Воронеж. гос. ун-та. – 2001. – № 1. – С. 101–118.

Поспєлов М. С. Складнопідрядне речення і основні особливості його будови / М. С. Поспєлов // Українська мова в школі. – 1953. – № 1. – C. 23–28.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання : [навч. посіб.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Современный русский язык : [учеб. для филол. спец. ун-тов] / [В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др.] ; под ред. В. А. Белошапковой. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Высш. школа, 1989. – 800 с.

Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды / Ф. Ф. Фортунатов. – Т. 1. – М. : Учпедгиз, 1956. – 450 с.

Христіанінова Р. Техніка оформлення залежної предикації в складнопідрядних реченнях / Раїса Христіанінова // Мовознавчий вісник : [зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Відп. ред. Г. І. Мартинова та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 248–256.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.

Чередниченко І. Г. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові : [спецкурс для студентів філол. ф-тів] / І. Г. Чередниченко. – Чернівці : ЧДУ, 1959. – 134 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підруч.] / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 408 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language