СЕМАНТИЧНИЙ СПЕКТР ВИДУ: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ І СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ ВИДОВИХ ЗНАЧЕНЬ

М. І. Калько

Abstract


Розвідка, представлена в анотованій статті, стосується проблеми співвідношення системи і середовища у сфері видових значень, що належить до актуального поля сучасної аспектології, зокрема в галузі дослідження на конкретномовному матеріалі семантичного спектра категорії виду як слов’янського вияву універсальної категорії аспектуальності. Своєчасність та злободенність таких досліджень підтверджена зокрема символічною назвою («Семантичний спектр слов’янського виду») та проблематикою IV Конференції Комісії з аспектології Міжнародного комітету славістів, що відбулая в червні 2013 року у шведському місті Ґетеборзі.

Із позицій авторської концепції категорії аспектуальності середовище, у якому функціонує граматична система виду, інтегрує різнорівневі складники, основними з яких є: 1) внутрішньолексемні, серед яких особливу вагомість мають категорійні аспектуально релевантні ознаки, що конкретизують семантику «внутрішнього часу»: термінативність, активітивність, стативність, евентивність, релятивність; 2) зовнішньолексемні, серед яких першорядної значущості набуває синтагматичне оточення дієслівного предиката: валентно прогнозовані та сирконстантні позиції, визначальні для специфіки аспектуальної поведінки дієслова.

На погляд автора, лише комплексне дослідження закономірностей категоризації аспектуальної семантики на засадах функціональної граматики, що враховує весь спектр взаємовідношення і взаємодії граматичної системи виду та різнорівневого середовища, у яке вона занурюється в процесі свого функціонування, відкриває широкі перспективи для багатопланового аспектологічного аналізу, що уможливлює виявлення всього семантичного спектру українського виду, усієї палітри аспектуальних характеристик дієслівної лексеми й найтонших нюансів її видової поведінки.

Keywords


вид; аспектуальність; система; середовище; перфектив; імперфектив; аспектуальний клас; термінатив; інтермінатив; активітив; статив; евентив; релятив

References


Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; [пер. с 3-го франц. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель ; ред., вступит. статья и примеч. Р. А. Будагов]. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1955. – 416 с.

Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові : система засобів вираження / О. І. Бондар. – Одеса : Астропринт, 1996. – 192 с.

Бондарко А. В. Инварианты и прототипы в системе функциональной грамматики / А. В. Бондарко // Проблемы функциональной грамматики : Семантическая инвариативность / вариативность / [отв. ред. А. В. Бондарко, С. А. Шубик]. – СПб. : Наука, 2003. – С. 5–23.

Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 1985. – № 1. – С. 13–23.

Городенська К. Г. Дієслово / К. Г. Городенська // Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови. Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – С. 217–298.

Грищенко А. П. Дієслово / А. П. Грищенко // Вихованець І. Р. Граматика української мови / Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. – К. : Радянська школа, 1982. – С. 98–118.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 435 с.

Золотова Г. А. Коммуникативная грамматика русского языка / Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. – М. : Изд-во филол. фак. МГУ имени М. В. Ломоносова, 1998. – 528 с.

Комри Б. Общая теория глагольного вида / Б. Комри // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – С. 203–247.

Марков Ю. Г. Функциональный подход в современном научном познании / Ю. Г. Марков. – Новосибирск : Наука, 1982. – 256 с.

Ответы на анкету аспектологического семинара филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова / [Черткова М. Ю., Плунгян В. А., Рябчиков А. А., Кузнецов Д. О.] // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3. – С. 125–136.

Русанівський В. М. Значення і взаємозв’язок граматичних категорій виду і часу в українській мові XVI–XVII століття / В. М. Русанівський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 100 с.

Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1971. – 315 с.

Семантический спектр славянского вида : материалы IV Конференции Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов (Гётеборг, 10–14 июня 2013 г.) ; [отв. ред. М. Нильссон]. – Гётеборг : Göteborgs universitet, 2013. – 173 с.

Соколова С. О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові / С. О. Соколова. – К. : Наук. думка, 2003. – 284 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language