ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК МЕНТАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВНОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ

З. С. Шевчук

Abstract


Стаття присвячена аналізу ФО із соматичним компонентом, які служать засобом зовнішньої та внутрішньої (емоційно-оцінної) характеристики жінки у сучасній жіночій прозі і є одним із складників формування її мовного портрета, на ґрунті чого визначено відповідні смислові й мовні домінанти. Загалом значення ФО із соматичним компонентом у текстах сучасної жіночої прози виражають як своє пряме значення, так і підсилюються додатковими конотативними (до прикладу, ФО із компонентами рука, нога). Подекуди смисл аналізованих номінацій інтенсифікується або деінтенсифікується залежно від контексту, у якому вони вжиті. ФО із соматичним компонентом можуть виражати й різні відтінки значень. Це залежить від додаткового супровідного слова – умовного складника такої ФО – яке вказує на позитивну чи негативну оцінку. Ці додаткові семантичні конотації розширюють загальномовне значення ФО, а в окремих текстах зумовлює їх використання у антонімічному значенні (явище енантіосемії). З метою підсилення негативної чи позитивної оцінки автори вдаються до семантико-синтаксичної контамінації ФО. Виявлено, що основою творення танатологічних ФО із соматичним компонентом є метонімічне й метафоричне перенесення. Вони є настільки влучними й доречними в аналізованих текстах, що це дає змогу кваліфікувати  їх як мовні універсалії.

Keywords


антропоцентризм; мовна особистість; мовний портрет; соматичні фразеологічні одиниці

References


Буянова Л. Ю. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности : монография / Л. Ю. Буянова, Е. Г. Коваленко. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 184 с.

Джаграева М. Л. Антропоцентрические основания фразеологических фрагментов языковой картины мира: фразеологические единицы как средство характеризации языковой личности / М. Л. Джаграева // Актуальные проблемы социогуманитарного знания. – Москва : Век книги. – Вып. XIV, 2005. – С. 77–79.

Добрыднева Е. А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Е. А. Добрыднева. – Волгоград, 2000. – 38 с.

Забужко О. З мапи книг і людей : збірка есеїстки / Оксана Забужко. – Meridian Czernowitz. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. – 376 с.

Ленец Е. З. Конвенциональные фразеологизмы с соматизмами в современном французиком языке: пособие / Е. З. Ленец. – Гродно : ГрГу, 2007. – 143 с.

Матрос М. Москалиця; Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 64+48 с.

Матіос М. Нація / Марія Матіос / Марія Матіос. – Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2011. – 256 с.

Роздобудьмо І. Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість / Ірен Роздобудько ; передм. Л. Ворониної. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 240 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О. О. Селіванова. – К. ; Черкаси : Брама, 2004. – 376 с.

Степанов Ю. С. Константы, словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.

Стрілець Н. Я. Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Н. Я. Стрілець. – К., 2003. – 17 с.

Сухих С. А. Репрезентативная сущность личности / С. А. Сухих, В. В. Зеленская // Филологические науки. – 1992. – № 1. – С. 86–93.

Тарасюк Г. Жіночі романи / Галина Тарасюк. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с.

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 142 с.

Українська мова. Енциклопедія / [Редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Фразеологічний словник української мови: у 2 т. / уклад. В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – Т. 1. – 980 с.

Фразеологічний словник української мови: у 2 т. / уклад. В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – Т. 2. – 528 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language