МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ Adj+N

О. В. Коновалова

Abstract


У статті досліджено особливості мотивації англійських складених номенклатурних назв комах синтаксичної моделі Adj+N. Предметом аналізу слугували мотиваційні відношення ономасіологічної структури англійських ентомонімів, їхньої семантики із фрагментом знань про позначене.

Основним методом дослідження є розроблений О.О. Селівановою когнітивно-ономасіологічний аналіз, який передбачає два етапи – інтерпретацію ономасіологічної структури англійських ентомонімів і моделювання фрагмента знань про комаху. Така методика дала змогу встановити закономірності сприймання й номінації особливого мікросвіту комах англійськими ентомологами.

Найменування комах синтаксичної моделі Adj+N є досить поширеними в англійській терміносистемі. Ядро такої структури представлене здебільшого простим або похідним іменником на позначення таксону комахи, який визначає належність ентомона до певної категорійної ієрархії. Ад’єктивний компонент структури Adj+N визначається валентністю субстантива й переважно виражений простим (похідним) прикметником, що корелює із квалітативом, локативом, корелятивом та квантитативом. Синтаксична модель Adj+N англійських ентомонімів на структурному рівні може ускладнюватися за рахунок ад’єктивного або субстантивного елементів, які приєднуються до прикметника.

Keywords


ентомонім; номенклатура; когнітивно-ономасіологічний аналіз; ономасіологічна структура; пропозиція; ядро синтаксичної структури

References


Бурлакова В. В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке / В. В. Бурлакова. – Л. : Наука, 1975. – 215 c.

Дейк Т. Ванн. Язык. Познание. Коммуникация / Т. Ванн Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 186 с.

Лейчик В. М. Терминоведение: Предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : КомКнига, 2006. – 256 с.

Панкрац Ю. Г. Пропозициональная форма представления знаний / Ю. Г. Панкрац // Язык и структуры представления знаний: сб. научно-аналитических обзоров. – М. : ИНИОН, 1992. – С. 78−97.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология (монография) / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) : монографія / О. О. Селіванова. – К.-Черкаси : Брама, 2004. – 276 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Chinery, M. Insects / Michael Chinery. – Italy : Amadeus, 2004. – 255, [1] p.

Collins English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dictionary.reverso.net/english-definitions/.

Insecta Inspecta World [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insecta-inspecta.com/.

Insect Pests // Pest Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-bug.net/pests.shtml#insects.

McGavin, G. C. Insects: Spiders and Other Terrestrial Arthropods / George C. McGavin. – New York : Dorling Kindersley Inc., 2002. – 256 p.

Rosch, E. Structural Basis of Typicality Effect / E. Rosch, C. Simpson, R. S. Miller // Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. – 1976. – № 2. – P. 491−502.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language