ДВОЇНА СХІДНОСЛОВ’ЯНСКИХ ІМЕННИКІВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Т. І. Приступа

Abstract


У статті вперше здійснено спробу комплексно проаналізувати та систематизувати в лінгвоісторіографічному аспекті результати досліджень українськими і російськими лінгвістами 70-х  рр. ХIХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. втрати двоїни іменників у давньоруській мові: причини, умови, етапи й наслідки в сучасних східнослов’янських мовах. Автор спробував прослідити взаємодію різних тлумачень і гіпотез, їхній внесок у розвиток історико-морфологічних досліджень у наступний  період. Українські та російські мовознавці означеного періоду відносили початок втрати двоїни у імен до ХІІI – XIV ст., тоді як сучасні дослідники мови відсувають його до ХІ – ХІІ ст.  На думку О. О. Потебні таО. І. Соболевського в російській мові в чоловічому роді після слів 2,3,4 стали вживатись форми двоїни, в українській, білоруській – множини. О. О. Шахматов, визнаючи окремі форми після 2, 3, 4 двоїною, вважав, що загалом після цих слів стала вживатись омонімічна з двоїною форма родового відмінка однини. Тлумачення О. О. Шахматовим різних результатів втрати двоїни у східнослов’янських мовах приймається сучасною наукою про мову. На відміну від більшості дослідників, які указували на залишки двоїни в українській мові, А. Ю. Кримський, І. І. Огієнко вважали, що ця категорія повністю збереглась в останній

Keywords


давньоруська мова; двоїна; множина; іменники;наголос; парні предмети

References


Борковский В. И. Историческая грамматика русского языка / В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. – М. : Наука, – 1965. – 512 с.

Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах / Леонід Артемович Булаховський – К. : Наукова думка, 1977. – Т. 2. – 632 с.

Горшкова К. В. Историческая грамматика русского языка: учеб. пособие для ун- тов / К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М. : Высш. школа, 1981. – 359 с.

Грунський М. К. Нариси з історії української мови / М. К. Грунський, П. К. Ковалів. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 355 с.

Дурново Н. Н. Очерк истории русского языка / Н. Н. Дурново // Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 1–340.

Житецький П. Г. Нарис літературної історії української мови в ХVІІ ст. / П. Г. Житецький // Вибрані праці: Філологія / Вступ. стаття, упоряд. та комент. Л. Т. Масенко.– К. : Наукова думка, 1987. – С. 19–138.

Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка / В. В. Иванов. – М. : Просвещение, 1990. – 400 с.

Иорданский А. М. История двойственного числа в русском языке / Анатолий Михайлович Иорданский. – Владимир: Изд-во Владимирского гос. пед. ин-та им. П. И. Лебедева-Полянского, 1960. – 215 с.

Історична граматика української мови / Жовтобрюх М. А., Волох О. Г., Самійленко С. Г., Слинько І. І. – К. : Вища школа, 1980. – 319 с.

Карский Е. Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском языке / Е. Ф. Карский. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 302 с.

Крымский А. Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья / А. Е. Крымский. – М., 1907, Т. 2. – Вып. 1. – 105 с.

Марков В. М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. [Учебное пособие для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов] / Марков В. М. – М. : Высшая школа, 1974. – 143 с.

Огиенко И. И. Курс украинского языка. Из лекций по истории украинского языка. Пособие для студентов, учителей и учащихся старших класов средних учебных заведений / И. И. Огиенко. – Киев : Изд-во книжного магазина Е. Череповского, 1918. – изд-е 2-е, дополн. – 328 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / Александр Афанасьевич Потебня. – М. : Просвещение, 1977. – Т. 4. Вып. 2. – 406 с.

Смаль-Стоцький С. Граматика руської мови / С. Смаль-Стоцький, Ф. Гартнер. – Відень (Львів), 1914. – 3-е вид. переробл. – 202 с.

Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка / А. И. Соболевский // Труды по истории русского языка. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – Т. 1. – С. 153–233.

Тимченко Є. К. Українська граматика / Євген Костянтинович Тимченко. – К., 1907. – Ч. 1. – 179 с.

Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена / Г. А. Хабургаев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 296 с.

Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 400 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language