ОРОНІМИ В ОНІМНОМУ ПРОСТОРІ ЧЕРКАЩИНИ

З. М. Денисенко

Abstract


Статтю присвячено проблемі аналізу регіональної онімної лексики. Метою розвідки є визначення типологічних особливостей власних назв об’єктів ландшафту і рельєфу земної поверхні Черкаської області, а також характеристика мотивів їх номінації.

У розвідці визначено типологічні особливостей оронімів як різновидів мікротопонімів на основі їхніх денотатно-номінативних особливостей і виокремлено три групи номінацій об’єктів рельєфу, які розташовані вище або нижче від рівня моря (навколишньої місцевості): мінус-ороніми, нуль-ороніми, плюс-ороніми. В основу мотиваційного аналізу оронімікону покладено семантику твірних слів: викремлено ороніми, утворені від апелятивів, та ороніми, утворені від онімів. Назви, похідні від апелятивів, складаються з лексем, які вказують на об’єкти натурогенного чи андрогенного походження. Мотивувальною базою регіонального оронімікону є фізико-географічні, біонімічні, господарсько-історичні особливості краю, а також тісний зв’язок людини з простором. Оніми антропогенного характеру відтворюють у своїй основі головні онтологічні аспекти: соціальний, етнічний, гендерно-особистісний тощо.


Keywords


онім; топонім; оронім; оронімія; оронімікон; мікротопонім; апелятив; антропонім; номінація; мотивація

References


Бицко Н. Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект) / Н. Бицко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355. – Слов’янська філологія. – С. 95–98.

Бучко Г. Ороніми Бойківщини: мотиваційна і словотвірна характеристика [Текст] / Г. Бучко, Д. Бучко // Історична та сучасна українська ономастика : вибрані праці. – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 242–248.

Бучко Д. Г. Отапелятивные топонимы Верхнего Поднестровья // Proceedings of the thirteenth international congress of Onomastik Sciences. Vol. I. 1981. Vol. II. 1982. – Wrocław-Warszawa-Kraków. – S. 259–265.

Бучко Д. Словник української ономастичної термінології / Дмитро Бучко, Наталія Ткачова. – Харків : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.

Вербич С. Оронімія Українських Карпат: перспективи дослідження, збереження та впорядкування / С. Вербич // Українська мова, 2010. – № 3. – С. 135–140.

Габорак М. М. Назви гір Івано-Франківщини : словник-довідник / М. М. Габорак. – Івано-Франківськ, 2005. – 136 с.

Карпенко Ю. Людність Українських Карпат у гідронімах та оронімах [Текст] / Ю. Карпенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2004. – Вип. 2(12). – С. 102–119.

Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. І. Лісняк. – Київ, 1998. – 20 с.

Лобода В. В. Севернопричерноморская топонимия (общие и региональные проблемы украинской топонимической системы) : автореф. дисс. на соискание науч. степени доктора филол. наук: спец. 10.02.02 – «Языки народов СССР (укр. язык)» / В. В. Лобода. – К., 1979. – 52 с.

Лучик В. В. Проблеми порівняльно-історичного вивчення карпатської оронімії / В. Лучик // Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Чернівці, 18–19 березня 2010 р. / [редкол. : Мельничук С. В. та ін.]; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці, [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича], 2010. – C. 22–24.

Лящук Б. Ф. Географічні назви Українських Карпат і прилеглих територій / Б. Ф. Лящук. – К. : ВІЮЛ, 1993. – 203 с.

Марусенко Т. О. Українські назви рельєфів і реконструкція праслов’янської лексики / Т. О. Марусенко // Питання топоніміки та ономастики. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – С. 142–147.

Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. І. Михальчук. – Київ, 1998. – 20 с.

Мурзаев Э. М. Очерки топонимики / Э. М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1974. – 382 с.

Никонов В. А. Введение в топонимику / В. А. Никонов. – М. : Издательство : ЛКИ Г, 2011. – 184 с.

Словник мікротопонімії Черкащини / Укладачі : Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко. – Черкаси, Вид. Ю. Чабаненко, 2010. – 494 с.

Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Сокіл. – Львів, 2007 – 25 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / Отв. ред. A. A. Реформатский. Изд. 3-е, испр. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 368 с.

Торчинський М. М. Денотатно-номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми [Текст] / М. М. Торчинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 23. – С. 261–264.

Шульгач В. П. Оронім / В. П. Шульгач // Українська мова : Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 407.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language