НЕОФІЦІЙНІ ОСОБОВІ НАЙМЕНУВАННЯ В ГОВІРЦІ СЕЛА ЖУРАВКА ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Т. В. Щербина

Abstract


У статті розглянуто індивідуальні, колективно-територіальні й сімейно-родові прізвиська жителів с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл., проаналізовано їхні структурні й семантичні особливості. З-поміж індивідуальних неофіційних найменувань виокремлено відапелятивні (утворені від особових і неособових назв) та відонімні похідні, зокрема відантропонімні – родичівські (андроніми, патроніми, матроніми, гінеконіми, пропатроніми, проматроніми); відіменні, відпрізвищеві, відтопонімні назви.

Досліджено лексико-семантичне підґрунтя прізвиськ, з’ясовано мотиви неофіційної номінації жителів с. Журавка. Розгляд дериваційних особливостей номенів засвідчив, що індивідуальні найменування утворені переважно суфіксальним способом, продуктивна також лексико-семантична деривація. У розвідці проаналізовано словотвірну структуру суфіксальних похідних, простежено продуктивність словотвірних формантів, визначено типові й регіональні моделі творення неофіційних особових найменувань.

Keywords


антропонім; неофіційне найменування; відапелятивне прізвисько; відантропонімне прізвисько; сімейно-родове найменування; колективне прізвисько

References


Антонюк О. В. Сучасні прізвиська Донеччини (семантика і структура) : автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. В. Антонюк . – Донецьк, 2011. – 20 с.

Аркушин Г. Л. Словник прізвиськ північно-західної України: У 3-х т. Т. І: А-И / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 412 с.

Близнюк Б. Сучасні гуцульські прізвиська / Б. Близнюк, М. Будз // Наукові записки. Серія «Мовознавство» / Кіровоград. держ. пед. ун-тет ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 2001. – С. 93–95.

Бучко Д. Г. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко, Д. Г. Бучко // Linguistica Slavica : ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни Желєзняк / відп. ред. В. П. Шульгач. – К., 2002. – С. 3–14.

Кравченко Л. О. Сучасні прізвиська Полтавщини / Л. О. Кравченко // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка : зб. наук. ст.; [упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 150–158.

Лесюк М. Прізвиська жителів гуцульських сіл / М. Лесюк // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część 1. / Pod redakcją Stefana Warchola. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – S. 227–240.

Лонська Л. Національна специфіка регіональної антропонімії (на матеріалі прізвиськ села Руська Поляна Черкаської області) / Л. І. Лонська // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. – Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / [Гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма» «Планер». – 2012. – Вип. 16. – С. 366–371.

Наливайко М. Я Неофіційна антропонімія Львівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». – К., 2011. – 19 с.

Панцьо С. Є., Наливайко М. Я. Прізвиська жителів Львівщини / С. Є. Панцьо, М. Я. Наливайко // Студії з ономастики та етимології. – Луцьк : ВМА «Терен», 2010. – С. 199–209.

Познанська В. Андроніми у східностепових говірках Донеччини / В. Познанська // Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць. – Вип. 24. – С. 198–200.

Сухомлин І. Д. Українські прізвиська людей як власні родові назви (Лексикао-семантична характеристика процесу творення відіменних чоловічих прізвиськ у народних говорах Середньої Наддніпрянщини) / І. Д. Сухомлин // Говори й ономастика Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1970. – С. 30–58.

Тимінський М. В. До проблеми мотиваційної класифікації сучасних індивідуальних прізвиськ // Мовознавство. – 1987. – № 3. – С. 64–68.

Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика тексту оніма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Фєдотова. – Харків, 2008. – 20 с.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини : Словник : Понад 12 тис. прізвиськ / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т. – 2005. – 260 с.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.661 / П. П. Чучка. – Ужгород, 1969. – 987 с.

Чучка П. П. Розвиток імен і прізвищ / П. П. Чучка // Історія української мови (Лексика і фразеологія). – К. : Наук. думка, 1983. – С. 592–620.

Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Шульська. – Луцьк, 2011. – 20 с.

Sajewicz M. Przezwiska mieszkańcуw kilku wsi zbialorusko-ukraińskiego pogranicza językowego na Białostocczyźnte [Text] / M. Sajewicz // Przczwiska i przydomki w jesykach slowianskich / Cz. 2 : Rozprawy Slawistyczne. 15. – Lublin, 1999. – S. 59–85.

Українські прізвища. Генеалогія і ономастика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.genealog.spadok.org.ua/ch.html


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language