УСКЛАДНЕНІ ФОРМИ ПРОСТОГО ДІЄСЛІВНОГО ПРИСУДКА В СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Г. І. Мартинова

Abstract


У статті вперше розглянуто ускладнені форми простого дієслівного присудка в ареалі середньонаддніпрянського говору в цілому. Дослідження здійснено за матеріалами діалектних текстів, а це дає повнішу й об’єктивнішу інформацію про структурно-граматичну, семантичну й функціонально-стилістичну специфіку розглянутих одиниць, засвідчує їхнє місце в досліджуваній системі. Виявлено, що ускладнені форми простих дієслівних присудків у середньонаддніпрянських говірках виникають унаслідок функціювання додаткових граматичних засобів: часток, так званих «порожніх слів» чи повторення форм, які передають найрізноманітніші відтінки предиката. У всіх середньонаддніпрянських говірках мовці найчастіше вживають з цією метою частки, що надають присудку різних стилістичних відтінків, причому специфіка досліджуваних говірок полягає в одночасному використанні часток зі спонукальною, модальною, обмежувально-видільною та підсилювальною семантикою. Ускладнені прості дієслівні присудки, утворені шляхом повторення дієслів, є засобом вираження тривалої, повторюваної чи  інтенсивної дії, або називають періодичну дію з результативним значенням, а при наявності частки не з відтінком сумніву в тому, що дія матиме якісь наслідки. Ускладнені присудки-ідіоми виявлені зрідка, здебільшого вони характеризують особистість комуніканта чи увиразнюють висловлення.


Keywords


ускладнений простий дієслівний присудок; частка; порожні слова; діалектний текст; середньонаддніпрянський діалект

References


Атлас української мови. – В 3-х т. – Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 244 с.

Брахнов В. М. Складнопідрядні конструкції говірок Переяслав-Хмельницького району у зв’язку з інтонацією // Діалектологічний бюлетень. – Вип. VII.– К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 94–108.

Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Ніна Василівна Гуйванюк : АН України, Ін-т мово знавства ім. О. О. Потебні. – К., 1993. – 444 с.

Дудик П. С. Форми простого ускладненого присудка в полтавських говірках // Сучасні говори Наддніпрянщини : Збірник статей / відп. ред. В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1969. – С. 102–109.

Коваленко Б. Особливості побудови складних речень у подільських говірках // Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали міжнар. наук. читань, присв. пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014 р.) : програма, матеріали й тези доповідей / відп. за вип.: О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 200–201.

Литвинова Н. Б. Структурно-семантичні параметри висловлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Б. Литвинова. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Матвіяс І. Г. Лінгвістичне дослідження українського діалектного синтаксису // Мовознавство. – 1974. – № 2. – С. 20–25.

Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. – К. : Вища школа, 1994. – С. 116–118.

Юрценюк В. Конструкції з об’єктним значенням у буковинських говірках // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 475–477 : Слов’янська філологія. – С. 639–643.

Юсікова О. Особливості диференціації явищ діалектного синтаксису // Діалектологічні студії. 6: Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2006. – С. 243–251.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language