LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF NAMES RELATED TO SPINNING IN THE MIDDLE DNIEPER DIALECTS

Наталія Жуган

Abstract


Summary. Introduction. The author has researched the thematic group of weaving vocabulary, which allows to describe the composition of its units and has systematized relations within this group in more detail, has studied active processes in speech, and has revealed archaic elements.

Purpose. The purpose is to provide lexical and semantic characteristics of the names associated with spinning, to identify the systemic links of the studied nomens, their semantics and variability in the Middle Dnieper dialects.

Methods. The author used such methods as descriptive, component, structural, and the method of contextual analysis.

Results. Lexical-semantic groups of names for the designation of the names of tools, their parts, yarns and threads are different in their structure: lexemes; attributive and substantive phrases. Most of the names are related to weaving, and some are common ones that have acquired specialized meaning, replacing already by the forgotten names. Common nomens that have acquired terminological meaning reflect the word-forming capabilities of spoken language and the dynamics of vocabulary. Poly-semantic lexemes are recorded. Some of the attested nomens show the areal (territorial) differentiation, and in the Middle Dnieper dialects there are different word-formation, phonetic, accentuation and grammatical variants.

Originality. For the first time the article has presented and clarified the lexical and semantic groups of the names of tools, spins, and threads associated with spinning found in the Middle Dnieper dialects. In the course of the research the features of representation have been found out; the systematic connections of the studied nomens, their semantics, variability and areal characteristics have been revealed.

Conclusion. In the course of the research, it has been found that the names of tools, spins and threads in the Middle Dnieper dialects are dominated by one-word terms and common words. The semes have been represented by the two-word formations showing the desire of the speakers to provide more complete information about the denotation. Much of the terms are ambiguous and formed by a semantic way, including transference. The phonetic, grammatical, accentuational and word-forming variability of the names is revealed, due to both the ability of the speakers to create individually, caused by the system of dialects, and inter-dialect contacts.


Keywords


lexical-semantic group; semantic microgroup; sema; tokens; nomination; representative; variability

References


Boriak, O. O., Herasymchuk, O. V. (1990). Vereteno ta priaslytsia u slovianskii mifolohichnii tradytsii [Spindle and spinning wheel in the Slavic mythological tradition]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (1), 30‒36 (in Ukr.).

Vasilenko, V. K. (1902). Opyit tolkovogo slovarya narodnoy tehnicheskoy terminologii po Poltavskoy gubernii: Kustarnyie promyislyi, selskoe hozyaystvo i zemledelie, narodnyie pogovorki i izrecheniya [Experience of explanatory dictionary of folk technical terminology in Poltava province: Handicrafts, agriculture, folk sayings and sayings. Sbornyk Kharkovskoho Ystoryko-Fylolohycheskoho obshchestva. Kharkov, 139‒214 (іn Russ.).

Veselovska, Z. M. (1929). Narodna ukrainska i rosiiska terminolohiia kultury konopel ta lonu [Traditional Ukrainian and Russian culture terminology hemp and flax]. Naukovi zapysky Kharkivskoi naukovo-doslidnytskoi kafedry movoznavstva. (2), 63‒76 (in Ukr.).

Voronyna, T. E. (1970). Selskokhoziaistvennaia leksyka ukraynskykh hovorov Voronezhskoi oblasty [Agricultural vocabulary of Ukrainian dialects of Voronezh region]. Extended abstract of PhD dissertation (10.662). Voronezh. 22.

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kiev ; Irpіn : VTF «Perun». 1728 (in Ukr.).

Hrymashevych, H. I. (2011). Dynamika leksyky tkatstva v serednopoliskykh hovirkakh [The Dynamics of the weaving vocabulary in the middle Polisiyi (Woodland) Dialects] Filolohichnyi visnyk umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. P. Tychyny (1). Uman : VPTs «Vizavi», 219‒225 (in Ukr.).

Hrinchenko, B. D. (Ed.) (1907–1909). 1‒3. Slovar ukrainskoi movy [The Dictionary of Ukrainian]. Kyiv (in Ukr.).

Davydova, O. H. (1970). Profesiina leksyka poltavskykh hovoriv [Рrofessional vocabulary of Poltava Dialects]. Hovory i onomastyka Naddniprianshchyny. Dnipropetrovsk : Vyd-vo DDU, 69‒91(in Ukr.).

Dzendzelivskyi, Y. O. (1957). Terminolohiia, poviazana z tkatskym stankom u hovirkakh Zakarpatskoi oblasti [Terminology associated with the loom in the dialects of the Transcarpathian region]. Dopovidi ta povidomlennia (1), 77–80 (in Ukr.).

Melnychuk, O. S. (Ed.) (1982–1988). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. 1–5. Kyiv : Naukova dumka (in Ukr.).

Korniienko, M. Rukopys 80‒90-kh rr. iz hovirok Cherkashchyny [Manuscript 80‒90-ies. from the dialects of the Cherkasy region] (rukopys znakhodytsia v Cherkaskomu kraieznavchomu muzei).

Krymskyi, A. Yu. (2005). Zvenyhorodshchyna. Shevchenkova batkivshchyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialektychnoho [Zvenigorodskiy. Shevchenko's homeland from the point of view of ethnographic and dialectical]: Vidtvorennia z avtorskoho maketu 1930. Сherkasy : Vertykal, 438 (in Ukr.).

Kurylovych, A. N. (1981). Belorusskoe narodnoe tkachestvo [Belarusian Folk Weaving]. Mynsk : Nauka y tekhnyka, 119 (іn Russ.).

Lebedeva, N. І. (1956). Priadenye y tkachestvo vostochnыkh slavian [Spinning and weaving of Eastern Slavs]. Vostochno-slavianskyi эtnohrafycheskyi sbornyk: Ocherky narodnoi materyalnoi kulturы russkykh, ukrayntsev y belorusov v ХІХ ‒ nachale ХХ v. Moskva : Yzd-vo AN SSSR, 461‒540 (іn Russ.).

Martynova, H. I. (2004). Serednonaddniprianskyi dialekt. Fonolohiia i fonetyka [For the middle Dnieper dialect. Phonology and phonetics]. PhD dissertation (10.02.01). National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 545.

Maslova, H. S. (1984). Narodnaia odezhda v vostochnoslavianskykh tradytsyonnыkh obыchaiakh v obriadakh ХІХ ‒ nachala ХХ v. [Folk clothes in the East Slavic traditional customs in the rites of the XIX-early XX century]. Moskva, 213 (іn Russ.).

Nester, A. T. (1984). Narodnoe tkachestvo ukraynskoho Polesia (konets ХІХ ‒ nachalo ХХ v.) [Folk weaving of Ukrainian Polesie (end of XIX ‒ beginning of XX century)]. Extended abstract of PhD dissertation (07.00.02). Mynsk. 19.

Nikolaienko, I. O. (2000). Struktura y arealna kharakterystyka leksyky tradytsiinoho tkatstva v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh [Structure and areal characteristics of the vocabulary of traditional weaving in the Ukrainian East slobozhanskih dialects]. PhD dissertation (10.02.01). National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 545.

Pavlova, M. R. (1990). Polesskaia termynolohyia tkachestva na obshcheslavianskom fone [Woodland terminology of weaving on common Slavic background]. Extended abstract of PhD dissertation (10.02.03). Moskva. 18 (іn Russ.).

Syzko, A. T. (1990). Slovnyk dialektnoi leksyky hovirok sil pivdenno-skhidnoi Poltavshchyny [Dictionary of dialect vocabulary of villages of South-Eastern Poltava region]. Dnipropetrovsk, 100 (in Ukr.).

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970‒1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. 1‒11. Kyiv : Naukova dumka (in Ukr.).

Tereshko, L. S. (1964). Terminolohiia priadinnia v ukrainskykh horirkakh Odeshchyny [Terminology of spinning in Ukrainian hills of Odessa region]. Ukrainska dialektolohiia i onomastyka. Kyiv : Naukova dumka, 95–107 (in Ukr.)

Tyshchenko, T. M. (2003). Podilsko-serednonaddniprianske sumizhzhia u svitli izohlos [Podolski-middle-naddniprianskiy sumiga in the light of the isoglosses]. PhD dissertation (10.02.01). National pedagogical University named M. P. Dragomanov. Kyiv. 19.

Trubachev, O. N. (1966). Remeslennaya terminologiya v slavyanskih yazyikah (Etimologiya i opyit gruppovoy rekonstruktsii) [Craft terminology in Slavic languages (Etymology and experience of group reconstruction)]. Moskva : Nauka, 416 (іn Russ.).

Тruhan T. M. (1987). Belaruskaya leksIka tkatstva. Stan vyiuchennya і zadachyi [Belarusian lexica weaving. Status of learning and tasks]. Belaruskaya lIngvIstyika (32), 56‒62 (іn Russ.).

Chubinskiy P. P. (1873). Trudyi etnografichesko-statisticheskoy ekspeditsii v Zapadno-russkiy kray [The works of the ethnographic-statistical expedition in the Western Russian region]. Т. 2. Sankt-Peterburg (іn Russ.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
Archive
2015 20  
2016 21  
2017 22-23  
2018 24-25  
2019 26 27

User

Information

Journal Content

Browse

Language