КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА ТВОРУ ЯК ЧИННИК ІМПЛІКАЦІЇ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ І. БАГРЯНОГО)

Роман ПИКАЛЮК

Abstract


У статті досліджено вплив концептуальної системи художньої прози І. Багряного на реалізацію модальних значень. Розглянуто особливості взаємодії концептуальної системи художнього твору та його модальної організації в рамках динамічної моделі мовленнєвої діяльності автора. Визначено, що центральні в художній прозі І. Багряного концепти «СРСР» і «УКРАЇНА» функціонують у художніх творах як семіотичні системи, у кожній із яких наявні культурний, соціальний та інші коди. Імпліцитна інформація, пов’язана з наявністю в тексті таких кодів, охоплює й систему модальних значень, що характеризують елементи зазначених концептів. Визначено, що вербалізація елементів певного концепту на  початку або в кінці композиційної одиниці тексту визначає специфіку реалізації модальних значень у подальшому синтагматичному розгортанні тексту.

Проаналізовано основні засоби реалізації значень алетичної, епістемічної, деонтичної й аксіологічної модальностей, що характеризують елементи концептуальної системи, у художній прозі І. Багряного. 


Keywords


модальність тексту, алетична модальність, епістемічна модальність, деонтична модальність, аксіологічна модальність, концепт, індивідуально-авторський концепт, картина світу письменника, динамічна модель мовленнєвої діяльності

References


Семенець О. О. Синергетика поетичного слова / О. О. Семенець. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая [пер. с англ. ; отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. А. Падучевой]. – М. : Русские словари, 1996. – 411 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : [термінологічна енциклопедія] / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Попова З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2003. – 191 с.

Фадеєва Ю. А. Мовні засоби втілення концептосфери роману В. В. Набокова «Дар» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ю. А. Фадеєва ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 20 с.

Бутакова Л. О. Динамическая когнитивная модель речевой деятельности автора / Л. О. Бутакова // Лингвосинергетика: проблемы и перспективы / отв. ред. В. А. Пищальникова. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2001. – С. 23–29.

Багряний І. Вибрані твори : в 2 т. – Т. 2. – Людина біжить над прірвою [роман] ; Огненне коло [повість] ; Розгром [повість-вертеп] ; Чому я не хочу вертатись до СРСР? ; Україна біля Тихого океану / І. Багряний. – К. : Юніверс, 2006. – 704 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: [словник-довідник] / В. В. Жайворонок [НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні]. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко ; АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1987. – 244 с.

Багряний І. Тигролови [роман] ; Морітурі [драматична повість] / І. Багряний. – К. : Наукова думка, 2004. – 368 с.

Багряний І. Сад Гетсиманський [роман] / І. Багряний. – К. : Наукова думка, 2005. – 548 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language