ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Олена СЕЛІВАНОВА

Abstract


У статті розглянуто проблему етнічної ідентичності з огляду на дискусійність кваліфікації етносу в сучасних гуманітарних науках. Ідентичність має особистісний і соціальний аспекти: перший пов’язаний з уявленнями про себе як про члена групи, другий формує такі уявлення як похідні від усвідомлення людиною причетності до якоїсь групи зважаючи на взаємодію з представниками інших груп.

Визначено такі лінгвокогнітивні параметри етнічності, як етнічний характер, темперамент, колективне позасвідоме, етносвідомість, що містить етнічні почуття й менталітет. Етнічний характер виявляється у стереотипах сприйняття, відчуття, поведінки і встановлюється не лише шляхом самооцінки, а й на підставі стереотипізації рис характеру представниками інших етносів. Етнічний темперамент визначено як певний стандартний спосіб реагування на конкретну ситуацію, властивий більшій частині представників етносу. Параметр етносвідомісті є віртуальним явищем, адже свідомість є індивідуальною, проте кожний етнос має власні найбільш виразні психологічні риси, найбільш актуалізовані концептуальні структури, сукупність оцінок і способів категоризації світу та внутрішнього рефлексивного досвіду, що становлять колективний «дух» народу. У межах етносвідомості виокремлюють етнічні почуття як емоційне ставлення людей до власного етносу й інших етносів, їхніх інтересів і цінностей, а також етнічний менталітет, що являє собою спосіб мислення чи характер процесу мислення народу. Колективне позасвідоме як параметр етнічності є успадкованою й незмінною сукупністю психічних процесів, які не належать до сфери свідомості, а лише виявляються в ній у вигляді архетипів і зумовлені родовою пам’яттю людини. Усі ці параметри мають вербальну реалізацію у вигляді категорій культурної граматики, констант культури, позначень етнічних стереотипів, прецедентних феноменів, архетипів і символів, специфіки комунікативної поведінки. 


Keywords


етнос, етнічна ідентичність, етнічний характер, етносвідомість, колективне позасвідоме, менталітет, етнічні почуття, категорії культурної граматики, ментальні програми

References


Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. 2-е вид., випр. і доп. − Черкаси, 2017. − 890 с.

Матузкова Е. П. Идентичность и лингвокультура : методология изучения : [монография] / Е. П. Матузкова. − Одесса : Изд-во КП ОГТ, 2014. − 333 с.

Erikson E. N. Identity, Youth and Crisis / E. N. Erikson. − N.Y. : Norton, 1969. − 336 р.

Садохин А. П. Этнология / А. П. Садохин. − М. : Гардарики, 2002. − 256 с.

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. − М. : Институт ДИ-ДИК, 1997. − 640 с.

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса / Ю. В. Бромлей. − М. : Наука, 1983. − 413 с.

Алефиренко Н. Ф. «Язык» и «текст» культуры / Н. Ф. Алефиренко // Текст : восприятие, информация, интерпретация. − М. : Изд-во МГУ, 2002. − С. 280−294.

Баронин А. С. Этническая психология / А. С. Баронин. – К. : Тандем, 2000. − 264 с.

Мид М. Культура и мир детства : Избранные произведения. Пер. с англ. / М. Мид. − М. : Наука, 1988. − 429 с.

Колесов В. В. Язык и ментальность / В. В. Колесов. − СПб. : Петербургское востоковедение, 2004. − 240 с.

Почепцов Г. Г. Языковая ментальность: способы представления мира / Г. Г. Почепцов // Вопросы языкознания. − 1990. − № 6. − С. 110−119.

Залевская А. А. Психолингвистический поход к проблеме концепта / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. − Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 2001. − С. 36−44.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Школа «ЯРК», 1997. − 824 с.

Лурье С. В. Историческая этнология / С. В. Лурье. − М. : Академический проект : Гаудеамус, 1997. − 624 с.

Фрейд З. Я и Оно / З. Фрейд // История психологии. ХХ век / Под ред. Гальперина П. Я., Ждан А. Н. − М. : Академический проект, 2003. − С. 316–350.

Юнг К. Г. Аналитическая психология / К. Г. Юнг // История психологии. ХХ век. − М. : Академический проект, 2003. − С. 613–640.

Кульчицкий Г. Мировосприятие украинца / Г. Кульчицкий // Українська душа. − К., 1992. − С. 49−61.

Уилсон Р. А. Новая инквизиция / Р. А. Уилсон. − М. : Пересвет, 2001. − 240 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language