ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК»)

Ольга БОЙКО

Abstract


У статті проаналізовано актуальні проблеми текстолінгвістики: у центрі уваги постають категорії інтертекстуальності та інтердискурсивності. Їх функціонування в тексті досліджено на матеріалі сучасного українського фентезі, зокрема роману Дари Корній «Гонихмарник». Аналіз лінгвістичних робіт, присвячених дискусійному питанню типології тексту та дискурсу, дозволяє розмежувати поняття «інтертекстуальність», «інтермедіальність» та «інтердискурсивність», унаслідок чого інтердискурсивний аналіз постає більш перспективним для використання завдяки літературознавчим, мистецьким та міжкультурним зв’язкам. Міфологічний, музичний, літературознавчий та мистецький дискурси, зображення синестетичного світосприйняття персонажів зумовлюють створення «інтелектуального» сучасного фентезі.

Під час аналізу встановлено мовні маркери інтердискурсивності, наявні в тексті роману. Докладно розглянуто роль метатексту в текстотворенні, зокрема, відзначено важливе значення системи епіграфів у романі. Цитування, алюзії та ремінісценції визначають багаторівневість створеного тексту. Перспективним постає більш ретельний аналіз міфологічного та фольклорного дискурсів у текстотворенні роману «Гонихмарник».


Keywords


текстолінгвістика, інтертекстуальність, інтердискурсивність, сучасне українське фентезі, інтелектуальна проза, метатекст, художня комунікація, синестезія

References


Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата : [монография] / О. П. Воробьева. – К. : Вища школа, 1993. – 199 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : [монограф. учебн. пособие] / Е. А. Селиванова. – К. : ЦУЛ ; Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.

Кристева Ю. Избранные труды : Разрушение поэтики / Ю. Кристева ; [пер. с фр. Г. Косикова, Б. Нарумова]. – М. : Российская политическая энциклопедия, 2004. – 656 с.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. Учебное пособие / В. Е.Чернявская. – М. : Книжный дом «Либроком», 2009. – 248 с.

Hansen-Löve A. A. Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von Wort-und Bildkunst – Am Beispiel der russischen Moderne // Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität / Hg. von W. Schmid und W. D. Stempel (Wiener Slawist. Almanach, Sonderb. 11). – Wien, 1983. – S. 292.

Денисова Г. Е. В мире интертекста: язык, память, перевод / Г. Е. Денисова. – М. : Азбуковник, 2003. – 298 с.

Корній Дара. Гонихмарник: роман / Дара Корній; передм. Люко Дашвар. – 3-е вид., стереотип. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 336 с.

Колєгаєва І. М. Мегатекст як вияв комунікативної гетерогенності цілого завершеного тексту / І. М. Колєгаєва // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 25–30.

Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации / И. М. Колегаева. – Одесса : ОНУ им. И. И. Мечникова, 2008. – 122 с.

Уорф Б. Отношение норм мышления и поведения к языку / Б. Уорф // Языки как образ мира. – М. : АСТ, 2003. – С. 192.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language