ПЕРЕПИТУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСАХ

Антоніна АРТЕМЕНКО

Abstract


У статті проаналізовано лінгвістичний феномен перепитування, який може вживатися в дискурсах різних мов; досліджено вживання перепитувань в англійському та українському дискурсах відповідно до прагматичного, структурного та семантичного аспектів, що дає можливість більш глибоко аналізувати мовлення. Перепитування це такий тип питального речення, що реалізує повторення відповідної інформації з питальною інтонацією, яка забезпечує реалізацію відповідної інтенції.

Перепитування, як і питання, можуть відображати той внутрішній стан, у якому перебуває мовець. Перепитування – унікальне лінгвістичне явище, яке може виражати різні внутрішні почуття. Стосунки між мовцями в англійському та українському дискурсах є неоднаковими залежно від їхнього комунікативного статусу, оскільки головна роль у процесі спілкування належить тому, хто не тільки створює висловлювання, але й намагається передбачити можливі варіанти розвитку ситуацій спілкування, а також оцінити їх у різних лінгвістичних аспектах. Перепитування можна використовувати для вираження широкого діапазону комунікативних функцій. До них належать перепитування, спрямовані на отримання вербальної й невербальної реакції адресата мовлення, що володіє відповідною інформацією.

Чим вищий інтелектуальний і суспільний статус мовців, тим складнішими виявляються складові комунікативної мовленнєвої поведінки, що сигналізують про інтерференцію комунікативних значень перепитувань, коли мистецтво бесіди створює певну сукупність різноманітних тем і мотивацій, із якими учасники розмови розпочинають спілкування. Уживання перепитувань в англійському та українському дискурсах становить результат мовленнєвої взаємодії мовців, кожен із яких переслідує свою мету й будує свою мовленнєву тактику відповідно до неї.

Перепитування можуть виражати різні непрямі значення: подив, презирство, радість, гнів і т. ін., тобто за допомогою них висловлюються внутрішні почуття мовця, що допомагає співрозмовникам більш глибоко розуміти одне одного, обирати мовленнєву тактику й досягати комунікативної мети. Перепитування можуть також вживатися для уточнення інформації та заповнення комунікативних пауз, тобто тоді, коли мовець не знає відповіді на поставлене запитання чи не зрозумів його, або ж зрозумів частково. Відповідно до структурного та семантичного аспектів перепитування можуть бути різними за своєю структурою.


Keywords


перепитування; діалогічні єдності; діалог; англійський дискурс; український дискурс; прагматичний аспект; структурний аспект;семантичний аспект

References


Барабанщикова О. Ю. Перепит як стимулятор розвитку діалогу // Проблеми зіставної семантики. – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 1999. – С. 355–357.

Бекетова О. В. Структурно-семантичні та функціональні особливості фігур повтору в аргументованих текстах (на матеріалі німецький мови) / О. В. Бекетова : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. – Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1998. – 164 с.

Гак В. Г. Повторная номинация на уровне предложения / В. Г. Гак // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – С. 94–102.

Гедз С. Ф. Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань з інтерогативним значенням у сучасній англійській мові / С. Ф. Гедз : дис... канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 1998. – 159 с.

Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения / Гордон Д., Лакофф Дж. // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16 : Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – С. 276–302.

Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста / Дейк Т. А. ван // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8: Лингвистика текста.– М. : Прогресс, 1978. – С. 259–260.

Зернецкий П. В. Повторная коммуникативная номинация в современном английском языке / П. В. Зернецкий : дис… канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 1983. – 225 с.

Змиевская А. Т. Лингвостилистические особенности дистантного повтора и его роль в организации текста / А. Т. Змиевская : автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М., 1978. – 24 с.

Кифер Ф. О роли прагматики в лингвистическом описании / Ф. Кифер // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16. – М. : Прогресс, 1985– С. 333 – 348.

Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1974. – 81 с.

Комина Н. А. Систематика коммуникативно-прагматических типов высказывания / Н. А. Комина // Прагматические аспекты функционирования языка. – Барнаул, 1983. – С. 93–101.

Конрад Р. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Р. Конрад / Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 349–382.

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью / Е. В. Падучева. – М. : Наука, 1985. – С. 19–48.

Серль Р. Дж. Косвенные речевые акты / Р. Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17. – С. 195–196.

Тимощук Л. Н. Повтор как лингвостилистический и структурно-композиционный элемент прозы / Л. Н. Тимощук : автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / ЛГУ им. И. Франко. – Львов, 1975. – 19 с.

Якобсон Р. Речевая коммуникация / Р. Якобсон // Избранные работы. – М. : Наука, 1985. – С. 306–317.

Austin J. L. How to do things with words / Austin J. L. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1962. – IX. – 166 p.

Grice H. P. Logic and conversation / H. P. Grice // Syntax and Semantics. - New York, etc.: Academic press, 1975. – Vol. 3: Speech acts / Ed. by P. Cole, J. Morgan. – P. 41–58.

Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации / Г. Г. Почепцов. – Центр, 1998. – 352 с.

Адмони В. Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка / В. Г. Адмони. – М. :Изд-во лит. на иностр. языках, 1955. – 392 с.

Аллен Дж. Ф., Перро Р. Выявление коммуникативного намерения. содержащегося в высказывании / Дж. Ф. Аллен, Р. Перро // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 18: Теория речевых актов. – С. 322–362.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language