ІНВАРІАНТНА МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ

Яна ЛИТВИНЕНКО

Abstract


У статті обґрунтовано актуальність системного вивчення діалектної лексики, доцільність аналізу народних назв у складі взаємопов’язаних елементів. Створено узагальнену модель організації найменувань птахів, що відбиває ієрархічність будови описуваної тематичної групи. Здійснено членування орнітолексики, у складі якої виявлено сім лексико-семантичних груп: назви птахів, сукупностей птахів, звуків птахів, частин тіла птахів, вигуки для прикликання та відгону птахів, найменування продуктів життєдіяльності птахів, назви гнізд. Докладно проаналізовано лексико-семантичну групу «Назви птахів», яку сегментовано на п’ять лексико-семантичних підгруп: «Загальні назви птахів», «Родові та видові назви птахів», «Назви птахів за статтю», «Назви птахів за віком», «Збірні назви птахів», яким підпорядковані парадигми нижчого рівня. Установлено, що основним типом зв’язку між компонентами окресленої лексико-семантичної групи є парадигматичні відношення. Наголошено на універсальності інваріантної моделі тематичної групи лексики «Назви птахів» і можливості послуговування нею в процесі вивчення найменувань живої природи в інших діалектах і мовах.


Keywords


моделювання, тематична група, орнітолексика, ієрархічна організація лексики, системні відношення, східнополіські говірки

References


Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка) / А. А. Уфимцева. – М. : Издательство академии наук СССР, 1962. – 288 с.

Горнунг Б. В. О характере языковой структуры / Б. В. Горнунг // Вопросы языкознания. – 1959. – № 1. – С. 34–48.

Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / В. М. Солнцев. – М. : Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1971. – 294 с.

Гриценко П. Ю. Лексико-семантична система в ареальному аспекті / П. Ю. Гриценко // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. ХV Республіканська діалектологічна нарада : тези доп. і повідомл. – Житомир, 1983. – С. 36–38.

Дейниченко Н. П. Зоологическая лексика в восточнополесском говоре украинского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Н. П. Дейниченко – К., 1985. – 22 с.

Никончук Н. В. Полесские названия птиц / Н. В. Никончук // Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря / [Ред. Н. Н. Барская]. – М. : Наука, 1968. – С. 439–475.

Шило Г. Ф. Полесские названия птиц / Г. Ф. Шило // Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу : тезисы докладов. – М., 1975. – С. 232–235.

Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики / П. Ю. Гриценко / [Відп. ред. І. Г. Матвіяс]. – К. : Наук. думка, 1984. – 228 с.

Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування / Т. Ястремська. – Л. : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 424 с.

Гороф’янюк І. В. Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. В. Гороф’янюк. – К., 2010. – 20 с.

Современный русский язык : учеб. для филол. спец. ун-тов / [В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др.; под ред. В. А. Белошапковой]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 800 с.

Целыхова Е. К. Отражение языковой картины мира в охотничьей лексике современного немецкого языка : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е. К. Целыхова. – М., 2009. – 29 с.

Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка: учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Э. В. Кузнецова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 216 с.

Етимологічний словник української мови : [в 7 т.] / [за ред. О. С. Мельничука]. – К. : Наук. думка, 1982 – 2012. – Т. 4. – 1983. – 654 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25
2019 26  

User

Information

Journal Content

Browse

Language