ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ А. КАЩЕНКА

Юлія ДРАГАН

Abstract


У статті простежено характерні риси нижньонаддніпрянських говірок і мови історичних творів А. Кащенка, зумовленість ідіостилю письменника питомим мовним оточенням. Діалектні особливості мови творів митця схарактеризовано передовсім на основі лексики, тому що вона відображає самобутні риси авторського мовлення, що посилюють виражальні можливості мови, стилістично увиразнюють і емоційно наснажують текст. Основну увагу приділено аналізу діалектних особливостей мови історичних творів письменника. У висновках відзначено, що зафіксовані діалектизми в мовотворчості А. Кащенка репрезентують національну картину світу жителів Нижньої Наддніпрянщини, відтворюють культуру українського етносу. За результатами дослідження встановлено, що в історичних творах митця яскраво відображені фонетико-морфологічні особливості, притаманні нижньонаддніпрянським говіркам. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у потребі простежити й осмислити здобутки мовознавства в галузі вивчення діалектних елементів у творах інших письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття.


Keywords


діалектизм, діалектна лексика, фонетичні, морфологічні особливості, ідіостиль

References


Чабаненко В. А. Питання української діалектології / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 2011. – 149 с.

Ґрещук В. В. Студії з українського мовознавства: вибрані праці / Василь Васильович Ґрещук; упоряд. Р. О. Бачкур. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – С. 347–360.

Зеленько А. С. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури / А. С. Зеленько // Культура слова. – 1982. – Вип. 22. – С. 39–41.

Тичина Є. Г. Про діалектизми в мові художніх творів / Є. Г. Тичина // Українська мова в школі. – 1955. – № 1. – С. 26–30.

Яворський А. Ю. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури / А. Ю. Яворський // Лінгвостилістичні студії. – Вип. 2. – 2015. – С. 230–236.

Жовтобрюх М. А. Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1973. – № 1. – С. 3–15.

Матвіяс І. Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 3–12.

Поповський А. М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови: [монографія] / А. М. Поповський. – Дніпро: «ЛІРА», 2018. – 324 с.

Гриценко П. Ю. Мови чисті джерела / П. Ю. Гриценко // Культура слова. – К., 1983. Вип. 25. – С. 36.

Єрмоленко С. Я. Народно-розмовна традиція в літературно-художньому мовленні (на матеріалі сучасної української прози) / С. Я. Єрмоленко, Г. М. Гримич // Питання мовної культури. – К, 1968. – С. 16.

Бибик С. П. Діалектне слово у словнику і в тексті / С. Бибик // Семантика мови і тексту: зб. ст. VІІІ Міжнар. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 46–50.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Пилипенко Є. М. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького / Є. Пилипенко // Диво. – № 11. – 2013. – С. 46–51.

Кащенко А. Ф. Збірка творів. Історичні оповідання / А. Ф. Кащенко. – Харків, ТОВ «ОБЕРІГ», 2008. – 480 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 20
2016 21
2017 22-23
2018 24-25

User

Information

Journal Content

Browse

Language